انواع اسپیسرهای پلاستیکی میلگرد در بتن

انواع اسپیسرهای پلاستیکی میلگرد در بتن

کد مطلب : 73

تهاجم عوامل محیطی یکی از اصلیترین دلایل تخریب بتن تقویت شده با میلگرد  فولادی است. پوشش بتن که به فاصلهسطح بتن تا سطح اولین میلگرد آرماتور گفته  می شود ، یکی از مهمترین پارامترهایسنجش کیفیت بتن است. به دلیل عبور اکسیژن و رطوبت از سطح پوشش بتن ناکافی و انبساط ناشی از اکسیداسیون و زنگ  زدگی سطحمیلگرد ، بتن به طرف بیرون فشار داده شده و خرد می شود و متعاقباً  اکسیداسیونمیلگرد و تخریب بتن با شتاب بیشتری ادامه یافته و از استحکام سازه  بتنی بهشدت کاسته می شود.بطوریکه هر 2 میلیمتر کاهش درپوشش بتن،می تواند  10 سالکاهش عمر سازه بتنی را به دنبال داشته باشد.

اسپیسرها با فراهم آوردن امکانایجاد پوشش بتن کافی ، نقش چشمگیری در افزایش  عمر سازه های بتنی دارند. اسپیسرهایپلاستیکی با طراحی خاص ، مواد اولیه سازگار با بتن ، حمل و نقل راحت و قیمت مناسب در اشکال ، انواع و اندازه های مختلف  برای کاربردهایینظیر  فونداسیونها ، سقف ها ، دیوارها ، ستون ها و ... مورد  استفاده قرار می گیرند.

اسپیسر گرد دیوار  : این اسپیسر مخصوص سطوح عمودی میباشد که اصطلاحاً به آن اسپیسر خورشیدی یا چرخی گفته می شود .

موارد کاربرد و میزان مصرف : در سطوح عمودی مانند دیوار ،ستون و مقاطع مدور مورد استفاده  قرار میگیرد وحتی از این اسپیسر می توان در انواع بتن های پیش ساخته نیز استفاده کرد . ومیزان استفادهاز این اسپیسر دردیوارها 3 عدد در هر متر مربع از سطح دیوار می باشدو در ستون 16 عدد  در ستون هایی با ارتفاع3 متری و برای ستون هایی با ارتفاع بالاتر تعداد 24 عدد پیشنهاد می شود .

 

اسپیسر دو شبکه  : مقاومتعالی و تحمل بار نقطه ای (تا 300 کیلوگرم ).

موارد کاربرد و میزانمصرف : در دال های بتنی و کف های دومش مورد استفاده قرار می گیرد که این قطعه بهصورت دو تکه ( نری و مادگی ) طراحی شده که قسمت مادگی یا پایه پوشش 30 -25 میلیمتری ایجاد می کند و نری آن هم در سایزهای90 الی 150 میلی متر طراحی شده و انتخابآنها بر اساس ضخامت سقف صورت می گیرد ومیزان استفاده از این اسپیسر 4 عدد در هرمترمربع از واحد سطح می باشد .

اسپیسر هارد : فاصلهنگهدار پلاستیکی هارد برای سازه های سنگین مانند فوندانسیون ، تیرهای سنگین و کفبه کار می رود . این اسپیسر ها برای میلگرد تا قطر 32 پیش بینی شده است و دارایتوان  تحملبار  تا 270 کیلوگرممی باشند .

اسپیسر گرد دیوار : این اسپیسر مخصوص سطوح عمودی میباشد که اصطلاحاً به آن اسپیسر خورشیدی یا چرخی گفته می شود .

موارد کاربرد و میزان مصرف : در سطوح عمودی مانند دیوار ،ستون و مقاطع مدور مورد استفاده قرار می گیرد وحتی از این اسپیسر می توان در انواعبتن های پیش ساخته نیز استفاده کرد . و میزان استفادهاز این اسپیسر دردیوارها 3عدد در هر متر مربع از سطح دیوار می باشد و در ستون 16 عدد  در ستون هایی با ارتفاع 3 متری و برای ستون هاییبا ارتفاع بالاتر تعداد 24 عدد پیشنهاد می شود .

 

اسپیسر سبک  : استحکام مناسب وتحمل بار نقطه ای (تا 25 کیلوگرم)

موارد کاربرد و میزان استفاده :  سازه های سبک ، سقف های کامپوزیتی ، قطعات پیش ساخته بتنی کهقطر میلگرد آنها زیر 16 میلی متر است استفاده می گردد.و میزان استفادهاسپیسر سبک در  هر مترمربع از واحد سطح 4 عددمی باشد.

 

اسپیسر متوسط : استحکام بالا با قابلیت تحمل بار نقطه ای (تا 150 کیلوگرم)

موارد کاربرد و میزان مصرف : در سازه هایی با وزن متوسط مانندتیرها، پوترها و کف سازی های نیمه سنگین که قطر میلگرد آنها 10 الی 20 میلی متر میباشد مورد استفاده قرار می گیرد . میزان مصرف در کف های متوسط و نیمه سنگین 4 عدددرهر مترمربع از واحد سطح و در تیرها و پوترها 3 عدد در هر مترطول می باشد .

اسپیسر سنگین  : مقاومتعالی و با تحمل بار نقطه ای تا 270 کیلوگرم

موارد کاربرد و میزان مصرف : در کف سازی های سنگین و پرتراکممانند فوندانسیون و تیرو شناژ که قطر میلگرد آنها از سایز 18 الی 32 میلی متر میباشد مورد استفاده قرار می گیرد . و میزان مصرف در کف هایی با وزن سنگین و پرتراکم4 عدد در هر مترمربع از واحد سطح و در تیرها و پوترها 3 عدد در هر متر طول می باشد.

اسپیسر دو شبکه  : مقاومت عالی و تحمل بار نقطهای (تا 300 کیلوگرم ).

موارد کاربرد و میزان مصرف :  در دال های بتنی و کف های دومش مورد استفاده قرار می گیرد کهاین قطعه به صورت دو تکه ( نری و مادگی ) طراحی شده که قسمت مادگی یا  پایه پوشش 30 -25 میلی متری ایجاد می کند و نری آن هم درسایزهای 90 الی 150 میلی متر طراحی شده و انتخاب آنها بر اساس ضخامت سقفصورت می گیردومیزان استفاده از این اسپیسر 4 عدد در هر مترمربع از واحد سطح می باشد .

 

میان بلت پلاستیکی  : قطعهای کارآمدبرای آب بند نمودن انواع سازه های بتنی نظیر مخازن و  استخرها که نیاز به آب بندی دارند .. میان بلتپلاستیکی برای عبور  بلت در قالب بندیاستفاده می شود و دارای 8 قطعه به شرح زیر می باشد  

لوله آجدار پلاستیکی: قطعه میانی میان بلت پلاستیکی برای عبور  بلت از آن استفاده می شود .

رابط میان بلت : قطعهمتصل  بهلوله آجدارکه وظیفه در گیری با بتن را دارا می باشد .

مخروطی میان بلت  :قطعه انتهایی میان بلت پلاستیکی که پس از بتن  ریزی از داخل بتن خارج می شود .

استاپر یو : قطعه آببند کننده داخلی میان بلت پلاستیکی

استاپر تی : قطعه آببند کننده خارجی میان بلت پلاستیکی

 

 

فاصله‌نگهدار‌ها بايد محكم و با دوام باشند بطوري كهباعث خوردگي و نيز از بين رفتن پوشش بتني نگردند.

 

فاصله‌نگهدار‌ها بايد قبل و بعد از بتن ريزي زير بارهايوارده تغيير شكل ندهند.

 

فاصله‌نگهدار‌ها بايد طوري انتخاب شوند تا پيوستگي بتنرا حفظ نمايند.

 

فاصله‌نگهدار‌ها و ميلگردها بايد كاملاًدر موقعيت خود تثبيت شده باشند و بتن ريزي سبب حركت آنها نگردد.

 

فاصله‌نگهدار‌هايي كه در محل كارگاه ساخته مي شوند (توسطسيمان و سنگدانه هاي مناسب) بايد با دوام و بدون تخلخل بوده و مقاومت آن در حدودمقاومت بتن احاطه كننده اطراف باشد. اين نوع فاصله‌نگهدارها پس از ساخت بايد طبقضوابط آيين‌نامه آبا عمل آوري شوند. نسبت آب به سيمان مخلوط مورد استفاده در ساختفاصله‌نگهدارها نبايد بيشتر از مخلوط بتن باشد. ميزان جذب آب اين فاصله‌نگهدار‌هابايد پس از 30 دقيقه كمتر از 5/3 درصد  وزني آنها باشد.

 

معمولاًدر هنگام ساخت فاصله‌نگهدار‌ها با مخلوط سيمان و سنگدانه مناسب، حداكثر اندازهسنگدانه بايد به مراتب كوچكتر از ضخامت پوشش روي ميلگردها باشد و توصيه مي‌شود بهيك سوم ضخامت پوشش محدود گردد. در اين حالت براي دستيابي به نسبت آب به سيمان موردنظر در بتن اصلي ميزان مصرف سيمان و آب براي تأمين رواني مناسب افزايش مي‌يابد.بكارگيري روان‌‌كننده در ساخت اين بتن يا ملات براي پرهيز از افزايش آب و سيمانتوصيه مي شود.

 

درساخت فاصله‌نگهدار‌ها گاه براي بستن لقمه به ميلگرد از سيم آرماتوربندي استفاده مي‌شود.بايد توجه داشت فاصله سر سيم در لقمه تاسطح قالب (بتن) از ميزان حداكثر پوشش مجازتجاوز نكند.

 

فاصله‌نگهدار‌هاي پلاستيكي و يا ساخته شده از مواد ديگر،بايد طوري انتخاب شوند تا باعث نفوذ مواد مضر به داخل بتن نگردند. در مورد عملكردفاصله‌اندازهاي پلاستيكي بعلت تفاوت زياد ضريب انبساط حرارتي آن با بتن ترديد وجوددارد.

 

فواصل فاصله‌نگهدار‌ها از هم بايد طوري باشد تا باكارايي بتن هماهنگ بوده به طوري كه بتن اطراف آنها را كاملاً فرا گيرد و پيوستگيبتن از بين نرود.

 

در كارگاه‌هاي كوچك و براي كارهاي كم‌اهميت، گاهي به جايفاصله‌نگهدار‌ها از تكه‌سنگهاي برش‌خورده استفاده مي گردد كه اين روش توصيه نمي‌گردد،زيرا در اثر تفاوت خواص و بافت اين سنگ‌ها با سنگدانه‌هاي مورد استفاده در بتن،امكان نفوذ از اين نقاط وجود دارد.

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران

               q 

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ،بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه راه اندازی گردیده است .

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد کهتوانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تاکارشناسان و مهندسی فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد در کنارخود راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند.

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی ازمیان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ،مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد.

               qدر این راستا ، کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه فنی و مهندسی ، آموزش وبازرگانی  هدف دهی و پیگیری نموده و مینماید. 

               qبخش مهندسی و اجراییکیلینیک فنی و تخصصی بتن : بر هیچ کس پوشیده نیست که افزایش کیفیت و دوام پروژه هاعمرانی و سازه های بتنی در حین ساخت و بهره برداری  مستلزم سوق به سمت ارائه خدمات تخصصی و هدفمندمی باشد. این امر به خصوص در پروزه تخصصی و حساس تر مانند تعمیرات و بازسازی سازههای بتنی که بازدهی و نتیجه گیری از آن ها صفر یا صدی می باشد ، رنگ و بوی جدی تریبه خود می گیرد. از این رو مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایارن با در اختیار گیریتجهیزات تخصصی ، تیم مهندسی و کارشناسی و نیروهای اجرایی کارآزموده و آموزش دیدهخدماتی به روز و تخصصی را به دست اندرکاران و کارفرمایان پروژه های عمرانی در سطحکشور و منطقه ارائه نماید.

               q سرفصل های خدمات مهندسیو کارشناسی بتن قابل ارائه توسط مجموعه :

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای ترمیم و بازسازی سازه های بتنی

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای مقاوم سازی انواع سازه های بتنی

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای آب بندی و محافظت سازه های بتنی ماننده تصفیه خانهها ، سازه های صنعتی ، کولینگ تاورها ، کلاریفایرها ، ایستگاه های پمپاژ ، استخرها، مخازن آب و فاضلاب ، سد ها ، کانالها و ...

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع  تستو آزمایش های غیرمخرب سازه های بتنی

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع کف پوش های صنعتی از جمله کف پوش های پایهسیمانی ، اپوکسی و پلی یورتان

               qکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره وکارشناسی بتن

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای کرگیری و کاشت آرماتور و بولت در سازه های بتنی

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای ورق های ژئوممبرین

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش ضد حریق

               qکلینیک فنی و تخصصی بتنایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش های ضد اسید

               qبخش آموزش کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران :

               qاین بخش در راستای اهمیت ونیاز دانش عملی و عملیاتی مهندسین و دست اندرکاران پروژه عمرانی به ویژه پروژه هایبتنی راه اندازی گردیده است.کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در این راستا باتعریف سرفصل و دوره های تخصصی و کاربردی بتن و نیز به کارگیری مدرسین و متخصصینسرشناس ، کارآزموده و با تجربه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بتن  به صورت عمومی و اختصاص نموده است.

               q 

               q بخش بازرگانی کلینیکفنی و تخصصی بتن ایران :

               qامروزه با گسترش روزافزودناستفاده از انواع افزودنی و محصولات کمکی و جانبی بتن در پروزه های عمرانی شرکتهای مختلفی در قالب ارائه کنندگان محصولات مذکور شکل گرفته و به خدمات در سطح کشوراقدام می نمایند. اما آنچه همواره در این زمینه به عنوان مشکلی بزرگ قابل تاملبوده است ارائه خدمات به صورت عام و فارغ از تخصص لازم  و خدمات پس از فروش بوده است. که این موضوعباعث تحمیل هزینه های گزاف و تاثیرات منفی در پروژه ها گردیده است. از این رو اینمجموعه سعی نموده تا با ارائه خدمات توامان کارشناسی در کنار خدمات بازرگانی نسبت به حلاین نقیصه اقدام نماید.

 

or
or
A password will be send on your post
Registration