آزمایش تعیین مقاومت ویژه الکتریکی بتن

آزمایش تعیین مقاومت ویژه الکتریکی بتن

کد مطلب : 74

تعیین مقاومت ویژه الکتریکیبتن

امروزه آزمایشهای غیرمخرب بتن تاثیر و عملکرد مناسب و کابردی در تعمیراتسازه های بتنی دارد. آزمایش های غیرمخرب بتن با در اختیار قرارداد داده های مختلفسازه های موجود ، به کارشناسان و متخصصین این انکان را می دهد تا در خصوص عملکرد ،نیاز ها و روش های تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی قضاوت و تصمیم گیری نمایند.

از جمله آزمایش های غیرمخرب بتن ، تست تعیین مقاومت الکتریکی بتن می باشد.این آزمایش با ارائه مقاومت الکترویکی بتن موجود ، به طراحان و کارشناسان امکانتصمیم گری در زمینه طرح های مقاوم سازی و تقویت و یا صحت سنجی عملیات های انجامیرا می دهد.

در متن زیر به شرح آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی بتن ، محدودیت ها ، ضریباطمینان قرائت ها ، روش کار و .. پرداخته می شود. شما می توانید برای کسب اطلاعاتتکمیلی در این خصوص و در صورت نیاز همکاری با این مجموعه در زمینه آزمایش تعیینمقاومت الکتریکی بتن در انواع سازه های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

 

 

آزمایشمقاومت ویژه الکتریکی بتن

سهولتیا سختی عبور جریان الکتریکی از بتن اشباع می تواند نشانه ای از نفوذپذیری آن دربرابر آب و به ویژه انتشار و مهاجرت یونی (به ویژه یون کلرید) باشد مخصوصا اگر ازآب نمک اشباع گردد.

اینآزمایش بین پژوهش گران بسیار معروف و رایج است اما دستور استاندارد خاصی برای آنتدوین نشده است.

اینآزمایش با استفاده از دو صفحه مسی یا برنجی که بر سطح آزمونه بتنی اشباع از آب بهکمک خمیر سیمان تازه می چسبد و مقاومت الکتریکی به کمک اعمال یک جریان متناوب بافرکانس مشخص بدست می آید و می توان با داشتن سطح بتن و فاصله بین دو صفحه فلزی،مقاومت ویژه الکتریکی را بدست آورد. همچنین می توان با چهار الکترود (روش ونر) وتعبیه آن بر سطح بتن یا در سوراخ خاص و برقراری اتصال و تماس الکتریکی، مقاومتالکتریکی و مقاومت ویژه آن را بدست آورد.این روش برای قطعات بتنی موجود نیز قابلاستفاده است، در حالی که روش قبلی فقط برای آزمونه های آزمایشگاهی مکعبی، استوانهای یا منشوری و مکعب مستطیل کاربرد دارد.

درراه انجام این آزمایش مشکلات و مباحث خاصی مطرح می شود که عبارتند از:

               - میزان رطوبت و اطمینان از اشباعبودن بدلیل تاثیر شدید بر مقاومت الکتریکی بتن

               - نوع جریان و فرکانس مصرفی بدلیلتاثیر آن بر نتایج حاصله

               - نقش شکل و اندازه نمونه بر نتایجحاصله

               - نقش روش آزمایش (الکترودچهارگانه یا صفحات)

               - نقش افزودنی های شیمیایی برنتایج

               - نقش مقاومت الکتریکی سنگدانه هایبتن بر نتایج

بههرحال لازم است با محدود کردن تغییرات احتمالی دستور استاندارد واحدی را تدوین کردو بتن ها را از این نظر مقایسه نمود و طبقه بندی کرد. طبقه بندی زیر که معیاری جهتارزیابی بتن محسوب می شود، ارائه شده است.

 تقسیم بندی احتمال خوردگی میلگرد براساس آزمایش مقاومت الکتریکی

احتمال خوردگی میلگرد

خیلی زیاد

زیاد

کم

ناچیز

مقاومت ویژه الکتریکی بتن (اهم-متر)

کمتر از 50

50 تا 100

100 تا 200

بیش از 200

 

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration