مکانيزم تهاجم سولفات ها در بتن ( سولفاته شدن بتن )

مکانيزم تهاجم سولفات ها در بتن ( سولفاته شدن بتن )

کد مطلب : 85

   آسيب ديدگی بتن در معرض سولفاتها ممکن استهمراه با واکنش های زير باشد :

      1 تبديل هيدروکسيد کلسيم به سولفات کلسيم که همراه باانبساط و تخريب بتن است .

      2 تبديل آلومينات ها به اترنيگايت که سبب انبساط تخريب بتن می شود .

      3 تجزيه H ـ S ـ C که سبب نرمشدن بتن و کاهش مقاومت آن می شود .

   اگرسولفات کلسيم به بتن حمله کند فقط واکنش 2 رخ می دهد . اما چنانچه سولفات سديم بهبتن حمله کند واکنش های 1 و 2 انجام می شود . اگر سولفات منيزيم به بتن حمله کند ،     واکنش های 1 و 2 و 3 همراه با يکديگر رخ میدهد . وقتی که سولفات منيزيم به بتن حمله کند ، تمام هيدروکسيدکلسيم موجود در بتنبه سولفات کلسيم تبديل می شود . به دليل فقدان هيدروکسيد کلسيم در بتن ، مقدار PH کاهش میيابد و ژل H ـ S ـ C ناپايدار می گردد . زيرا ژل هيدراته شده فقط در حضور هيدروکسيدکلسيم پايدار است و بنابراين قسمتی از آن       تجزيه شده و مقدار بيشتری هيدروکسيد کلسيم توليد می گردد تا مقدار PH جبران شده وافزايش يابد . اگر سولفات منيزيم به اندازه کافی موجود باشد ، ساختارH ـ S ـ C بطور کاملتخريب می گردد و بتن نرم و اسفنجی می شود .

    واکنش ديگری نيز بين سولفات منيزيم و بتن انجاممی شود که واکنش بين C3A و سولفات است که منجر به تشکيل اترنيگايت می شود که سبب انبساط وتخريب بتن می گردد .


or
or
A password will be send on your post
Registration