انواع واکنش قیلیایی سنگدانه ها در بتن

انواع واکنش قیلیایی سنگدانه ها در بتن

کد مطلب : 86

نكاتكلي در مورد واكنش قليايي سنگدانه ها ( AAR )

در بتنسنگدانه ها تحت تأثير يك محيط قليايي قرار دارند . برخي فازهاي كاتي كهمعمولا" در شرايط محيطي عادي پايدار مي باشند ، در اين محيط با قليا واكنششيميايي نشان مي دهند كه به اين نوع واكنش ها ، واكنش هاي قليايي سنگدانه ( AAR ) گفته ميشود . دو نوع واكنش قليايي سنگدانه وجود دارد :

1-    واكنش قليايي كربناتي ( ACR )

2-    واكنش قليايي سيليسي

واكنشقليايي سيليسي خود به دو صورت زير تقسيم مي شود :

     الف ) واكنش قليايي سيليسي ( ASR )

     ب ) واكنش قليايي سيليسي / سيليكاتي آرام دير انبساط پذير ( SLASSR ) .

براياينكه واكنش قليليي سنگدانه ها رخ دهد بايد :

1-    اجزاء فعال در سنگدانه ها

2-    قلياي كافي در بتن موجود باشد .

3-    رطوبت كافي در بتن وجود داشتهباشد .

واكنش قليايي مي تواند باعث انبساط و ترك خوردگيبتن شود . 

or
or
A password will be send on your post
Registration