کاربردهای بتن سبک

کاربردهای بتن سبک

کد مطلب : 87

کاربردهایبتن سبک

همانطور که می دانيم بتن سبک میتواند به صورت های مختلفی طبقه بندی شود ، مثلا" سازه ای و غير سازه ای . ازاين نوع طبقه بندی می توان کاربردها را حدس زد . اما گاه از طبقه بندی ديگریاستفاده می نمائيم مثل بتن سبکدانه ، بتن اسفنجی و بتن فاقد ريز دانه . در اين نوعطبقه بندی ظاهرا" نمی توان کاربردها را حدس زد .

 

·       ساخت قطعاتی است که صرفا"جنبه پر کننده دارند . در نوع سازه ای نيز دو نوع بتن داريم : مسلح و غير مسلح .مثلا" اجزاء سازه ای غير مسلح مثل بلوکهای ساختمانی را بايد از اين جملهموارد دانست . بتن سبکدانه ای سازه ای مسلح کاربردهائی شبيه بتن معمولی مسلح داردو حتی ممکن است پيش تنيده هم باشد . جالب است بدانيم بتن های سبکدانه سازه ای مسلحدر ابتدا عمدتا" در ساخت کشتی های تجاری و جنگی در جنگ جهانی اول از سال 1918تا 1922 بکار رفته است . کشتی Atlantus به وزن 3000 تن در سال 1918 و کشتی  Selmaبه وزن 7500 تن و طول 132متر در سال 1919 به آبافتادند . همچنين در جنگ جهانی دوم ( تا اواسط جنگ) بدليل محدوديت هائی در توليدورق فولادی ( مانند جنگ جهانی اول ) کشتی ها و بارج های زيادی ساخته شدند که درهمه آنها از بتن سبکدانه ( و معمولا" سبکدانه رسی منبسط شده ) استفاده شدهبود . 24 کشتی اقيانوس پيما و 80 بارج دريائی تا پايان جنگ جهانی دوم در امريکاساخته شد که ظرفيت آنها از 3 تا        000/ 140 تن بود .

جالب است بدانيم تا اين اواخريک کشتی بنام Peralta که در جنگ جهانی اول ساخته شده بود ، شناور بود و آزمايشهایارزشمندی نيز بر روی آن انجام شده است که نشان دوام عالی بتن آن از نظر خوردگیميلگردها و کربناسيون می باشد .

مخازن شناور آب و مواد نفتی ازجمله موارد استفاده بتن سبکدانه ای مسلح در طول دوران جنگ جهانی اول و دوم بودهاست که ظاهرا" بعدها نيز بر خلاف ساخت کشتی ها ، توليد و ساخت آنها ادامهيافته است اما بدليل اقتصادی در زمان صلح بواسطه وفور ورق فولادی ، توليد کشتیمقرون به صرفه نمی باشد .

در سالهای 1950 و 1960 پل ها وساختمانهای زيادی با بتن سبکدانه مسلح سازه ای در دنيا ساخته شد . بطور مثال درايالات متحده و کانادا بيش از 150 پل و ساختمان از اين نوع مورد    بهره برداری قرار گرفت . بطور مثال ساختمانهتل پارک پلازا در سنت لوئيز امريکا ، ساختمان 14 طبقه اداره تلفن بل جنوب غربی درکانزاس سيتی در سال 1929 از ساختمانهائی هستند که در دهه 20 و 30 ميلادی ساخته شدهاند .

ساختمان 42 طبقه در شيکاگو ،ترمينال TWA در فرودگاهنيويورک ( 1960 ) ، فرودگاه Dulles واشنگتن در 1962 ، کليسائی در نروژ در 1965، پلی در وايسبادن آلمان در 1966 و    پلآب بر در روتردام هلند در 1968 از جمله اين موارد هستند . در هلند ، انگلستان ،ايتاليا و اسکاتلند در دهه 70 و 80 ميلادی پلهائی از نوع ساخته شده اند .

مخازن عظيم گاز طبيعی ، اسکلهشناور ، مخزن نفت در زير آب و ساختمانهای فرا ساحلی مانند سکوهای استخراج نفت وگاز با بتن سبکدانه مسلح سازه ای ساخته شده اند که اغلب بصورت نيمه سبکدانه و گاهتمام سبکدانه بوده اند . سکوی بزرگ پرش اسکی ، جايگاه تماشاچی در برخی استاديومهاو همچنين سقف اين استاديومها گاه از بتن سبکدانه ساخته شده است .

بزرگترين بنای بتن سبکدانه ، يکساختمان اداری 52 طبقه در تکزاس با ارتفاع 215 متر می باشد. در هلند در سالهای 60تا 73 ميلادی 15 پل با دهانه بزرگ با بتن سبکدانه ساخته شده است. در سالهای دهه 70ميلادی ساخت بتن های سبکدانه پر مقاومت آغاز شد و در دهه 80 بدليل نياز برخیشرکتهای نفتی در امريکا ، نروژ و مکزيک ، ساخت سازه ها و مخازن ساحلی و   فرا ساحلی مانند سکوهای نفتی با بتن سبکدانهپر مقاومت آغاز شد که در اواخر دهه 80 و اوائل دهه 90 به بهره برداری رسيد و نتايجآن منتشر شده است .

FIP ( fib ) برخیپروژه های مهم ساخته شده با بتن سبکدانه را منتشر نموده است که کاربرد آن را نجومینشان می دهد .

 

·       بتن اسفنجی معمولا" بع دونوع گازی و کفی تقسيم ميشود . اين نوع بتن ها را بتن پوک و متخلخل نيز می نامند ودر برخی منابع بتن Cellular نام دارد . اغلب بتن های گازی و کفی غير سازه ای هستند اما برخیبتن های گازی از قابليت سازه ای شدن و حتی مسلح شدن برخوردار        می باشند .

بتن های اسفنجی عمدتا" پرکننده هستند . ساخت برخی پانل های جداکننده ، ايجاد کف سازی و شيب بندی ، عايق هایحرارتی و جاذب صوت از جمله موارد مورد استفاده بتن اسفنج غير سازه ای است . توليدقطعات و بلوکهای ساختمانی برای بنائی از جمله کاربردهای بتن گازی است . نوعی بتنگازی بنام سيپورکس در سوئد ساخته شد که می توانست مسلح گردد و در ايران نيز مدتیقطعات بتنی مسلح سيپورکسی بکار رفت از جمله دالهای بتن مسلح پيش ساخته برای پوششسقف از جنس سيپورکس در برخی پروژه های کشور ما مصرف گشته است . قطعات نما از جنسبتن کفی و گازی يا سبکدانه غير سازه ای نيز توليد و مصرف شده است . 

or
or
A password will be send on your post
Registration