روش های ترمیم بتن کرمو

روش های ترمیم بتن کرمو

کد مطلب : 89

امروزه بنا بهدلایل مختلفی سازه های بتنی نیازمند تعمیر و ترمیم می باشند. روش های مختلفی دردنیا جهت تعمیر سازه های بتنی وجود دارد که هر یک بسته به شرایط می تواند مناسب وکارآمد باشند. البته هرگز نباید فراموش کرد که موفقیت در فرآیند تعمیر نیازمند بهکارگیری تیم و شرکت های تخصصی و با تجربه می باشد. از جمله معتبر ترین شرکت هایترمیم بتن ، شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) می باشد.

شما می توانیدبرای مشاوره در خصوص ترمیم انواع سازه های بتنی صنعتی و ساختمانی ، با بخش فنی ومهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379-021 ) تماس حاصل فرماید.

 

ترمیم و تعمیربتن چیست ؟

تعمير، جايگزينييا اصلاح مصالح، اجزاء يا اعضاي خراب شده، آسيب ديده، يا معيوب يك سازه است. به عبارتديگر، تعمير در واقع شيوه‌اي است كه به طولاني‌تر شدن عمر مفيد واقعي سازه و رسيدنبه عمر مفيد طراحي آن كمك مي‌كند.

در واقع ما درترمیم بتن می خواهیم شرایط را به نحوی فراهم سازیم تا سازه مشخصات خود را در دورهبهره برداری حفظ نماید.

 

انواع سازههای بتنی بنا به مشکلات بهره برداری ، شرایط محیطی و اشکلات ساخت نیازمند ترمیم و بازسازی میباشند. امروزه روش های استاندارد متنوعی برای ترمیم وبازسازی سازه های بتنی وجود دارد که هریک دارای مزایا ، معایب و مجدودیت هایی می باشند. به کارگیری هر یک از این روش هایترمیم و بازسازی نیازمند شناخت دقیق پتانسیل هر یک از این روش های ، معایب آنها ،علت ایجاد عیب و تخریب ، ابعاد ، اکسپوز یا غیر اکسپوز بودن ، شرایط بهره برداری ،محدودیت های اقتصادی و زمانی ، محدودیت های اجرایی ، توقعات از عملیات می باشد.

انواع عیوبسازه های بتنی را می توان به عیوب و تخریب سازه هایسازه ای و غیر سازه ای تقسیم بندی کرد.عیوب و تخریب های سازه ای به مشکلاتی اطلاق می شود که بر ظرفیت باربری سازه تاثیرداشته و باعث اختلال در باربری سازه می گردد. این تعمیرات و ترمیم ها باید به نحویباشد که بتواند بخشی از بار وارده به خود و سازه را بدون مشکل تحمل نماید.

از جمله منشاو عوامل تخریب بتن می توان به این موارد اشاره کرد : خوردگیمیلگردها ، سولفات شدن ، کربناتاسیون ، فرآیند ذوب و یخ ، تبلور نمک ، تماس اسیدی، حوادث طبیعی مانند زلزله و آتش سوزی ، واکنش قلیایی سنگ دانه ها ، سایش و پدیدهکاویتاسیون ، مشکلات اجرایی و عمل آوری و ...

در ترمیم بتن و تعمیرات غیر سازه ای ، عملیات انجامی باربر نبوده و صرفا به منظور زیباسازی، جلوگیری از معضلات بهره برداری مانند نشت آب ، حفظ دوام دارای اهمیت می باشد.

از جمله انواعروش های تعمیرات و ترمیم سازه های بتنی می توان به : قالب بندی وبتن ریزی با بتن حاوی افزودنی های بتن ، بتن پیش آکنده ، بتن پاشی یا شاتکریت ، ترمیمدستی ، تزریق رزین اپوکسی و پلی یورتان ، بتن اصلاح شده با پلیمر و چسب اپوکسی یالاتکس ، بتن های پلیمری و ... اشاره کرد.

از جمله عواملموثر در انتخاب روش و مواد ترمیم می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ابعاد منطقهتخریب شده ، اکسپوز یا غیر اکسپوز بودن ، محدودیت زمان اجرا ، محدودیت بهره برداری، شرایط دمایی بهره برداری ، شرایط شیمیایی بهره برداری ، شرایط اقتصادی ، دواممورد نظر ، اکیپ تخصصی در دسترسی ، تجهیزات در اختیار ، شرایط دمایی و فصلی ،مشخصات مکانیکی مورد نیاز اشاره کرد.

بنابراین برایگزینش روش و مواد ترمیمی سازه های بتنی پس ارزیابی آزمایشگاهی غیرمخرب سازه بتنی وکارشناسی شرایط محیطی و بهره برداری ، با توجه به موارد ذکر شده ، محدودیت ها ومزایا نسبت به انتخاب روش پاسخگو  وکاربردی اقدام می گردد.

از جمله عوامل کلیدی موثر درموفقیت  عملیات ترمیم و بازسازی می توان بهاستفاده از مصالح و روش استاندارد ، شناسایی درست علل تخریب و نوع آسیب ، استفادهاز اکیپ تخصصی ، رعایت روش و شرایط اجرایی ، کیورینگ مناسب و کامل فرآیند ترمیم .

 

1-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم ستون های بتنی :

عمدهمشکلات موجود در ستون های بتنی را می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازه های تقسیمکرد.

مشکلات سازهای ستون : ترک های با عرض و عمق زیاد بر اثر حوادث ، خوردگی و ...شکستی بتن با ابعاد زیاد درزهای اجراییبه علت قطع بتن کپ موجود در اتصال بتن ستون بهتیر یا دال و...

مشکلات غیرسازه ای ستون : کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کم عمق ، ترکهای سطحی

 

روشهای ترمیم ستون های بتنی :

1.     ترمیم ترک های ستون ها با استفاده از تزریق رزین اپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایه سیمانیاصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی ستون ها

3.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم به جدید وملات منبسط شونده در کپ های اتصال

4.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیم کننده پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر

5.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومری بهمنظور حفظ دوام

6.     استفاده از الیاف های CFRPبه صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

7.    ترمیم بااستفاده از دوخت سازه به وسله تزریق رزین و کاشت میلگرد

 

 

2-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم دیوار های بتنی :

عمدهمشکلات موجود در دیوار های بتنی را می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازه هایتقسیم کرد.

مشکلات سازهای دیوارهای بتنی : ترک های با عرض و عمق زیاد بر اثر حوادثی چونزلزله و آتش سوزی ، خوردگی و ... شکستی بتن باابعاد زیاد درزهای اجرایی به علت قطع بتن کپموجود در اتصال بتن دیوار به تیر یا دال و...

مشکلات غیرسازه ای دیوارهای بتنی : کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کمعمق ، ترک های سطحی

 

روشهای ترمیم دیوار های بتنی :

1.     ترمیم ترک های ستون ها با استفاده از تزریق رزین اپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایه سیمانیاصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی دیوارها

3.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم به جدید وملات منبسط شونده در کپ های اتصال

4.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیم کننده پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر

5.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومری بهمنظور حفظ دوام

6.     استفاده از الیاف های CFRPبه صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

7.    ترمیم بااستفاده از دوخت سازه به وسله تزریق رزین و کاشت میلگرد

 

 

3-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم  سقف ،تیر و پل هایبتنی :

عمدهمشکلات موجود در سقف ، تیر و پل های بتنی می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازههای تقسیم کرد.

مشکلات سازهای سقف ، تیر و پل های بتنی : وجود گرده ماهی ناشی از مشکلات اجرایی، ترک های عریض و عمق زیاد ، خوردگی ، ضعف در اتصالات و نشیمن تیر به ستون ، تیرچهبه تیر و ... ، شکستی بتن به علت ضربه ، زلزله یا خوردگی

مشکلات غیرسازه ای سقف ، تیر و پل های بتنی : ناصاف بودن و لبه داشتن قالبدر بتن های اکسپوز ، کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کم عمق ، ترک های سطحی ،

 

روشهای ترمیم  سقف ،تیر و پل های بتنی :

1.     ترمیم ترک های سقف ، تیر و پل ها با استفاده از تزریقرزین اپوکسی

2.     استفاده از بتن های پلیمری برای ترمیم سطح روی پل ها وعرشه عبور با تردد زود هنگام

3.     ساب زدن سطح بتن در سطوح ناصاف و نما

4.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایه سیمانیاصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی تیر ، پل و سقف ها

5.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم به جدید وملات منبسط شونده در کپ های اتصال

6.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیم کننده پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر

7.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومری بهمنظور حفظ دوام

8.     استفاده از الیاف های CFRPبه صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

9.    دوخت ترک بااستفاده از تزریق رزین و میلگرد

 

 

4-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم فونداسیون های رادیه ( گسترده ) و نواری  بتنی :

عمدهمشکلات موجود فونداسیون های رادیه ( گسترده ) و نواری  بتنی را می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازههای تقسیم کرد.

مشکلات سازهای سقف ، تیر و پل های بتنی : انواع ترکها ، خوردگی و شکستی بتن

مشکلات غیرسازه ای سقف ، تیر و پل های بتنی : کرمو شدگی و تخلخل ، ترک هایسطحی که می توانند برای دوام فونداسیون با توجه به مدفون بودن و تماس با آب و خاکزیاد بار باشد

 

روشهای ترمیم  فونداسیون های رادیه ( گسترده )و نواری  بتنی :

1.     ترمیم ترک های فونداسیون و پی با استفاده از تزریق رزیناپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایه سیمانیاصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی میلگرد فونداسیون

3.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیم کننده پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر

4.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومری بهمنظور حفظ دوام

5.    دوخت ترک بااستفاده از تزریق رزین و میلگرد

 

 

5-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی:

عمده مشکلاتموجود در کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی می توان به دونوع سازه ای و غیر سازه های تقسیم کرد.

مشکلات سازهای کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی : وجودترک ها و خوردگی

مشکلات غیرسازه ای کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی :ناصافی و متخلخل بودن سطح بتن ، عدم تراز سطح بتن ، سایش و از آسیب سطحی ، شکستی لبه درزها ، شستگی ناشی از ریزش اسید

 

روشهای ترمیم  کف سازی بتنی و بتن کفکارخانجات ، سوله ها و انبارها ی بتنی :

1.     ترمیم ترک های کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله هاو انبارها بتنی با استفاده از تزریق رزین اپوکسی

2.     استفاده از بتن پلیمری در ترمیم شکستی بتن ها

3.     استفاده از ملات خود تراز شونده برای لول کردن سطح

4.     استفاده از کف پوش های صنعتی برای جلوگیری و ترمیم سایش

5.     اجرای پوشش های آب بند به منظور جلوگیری از خوردگی ونخریب سطحی

6.    استفاده ازپوشش های با ملات شیمیایی بالا

 

بی شک ترمیم وبازسازی سازه های بتنی امروزه امری بسیار تخصصی است که با توجه به اهمیت سازه هااز منظر دوام و شرایط اقتصادی نیازمند به کارگیری کارشناسان و تیم های تخصصی برایترمیم و نگهداری می باشند.

 

 

الف : مراحل اجرای ترمیم ترک ها بهروش تزریق رزین اپوکسی :

·       پاکسازی درون ترک با استفاده از فشار هوا و یا آب

·       خشک کردن درون ترک در صورت شستشو با آب

·       سوراخ کاری محل نصب پکر ها با فواصل معین و عمق لازم بهوسط ترک به صورت مورب با زاویه 45 درجه

·       بتونه کاری سطح ترک برای جلوگیری از فرار رزین تحت تزریق

·       آماده سازی رزین و تزریق آن به درون ترک از پایین بهبالا

·       خارج کردن پکر ، تمیزکاری سطح بتن

 

ب : مراحل اجرای ترمیم بتن های کرمو وسطحی :

·       حذف بتن های ضعیف

·       مربوط کردن سطح کار

·       اختلاط ملات ترمیم ریز دانه اصلاح شده با پلیمر ( یاملات ترمیمی اپوکسی ) و اجرای آن بر روی سطح

·       کیورینگ سطح تا سه روز برای ملات های پایه سیمانی

·       در صورتی که بتن اکسپوز باشد ساب سطح بتنی

·       توجه : در صورتیکه بتن اکسپوز و نما باشد باید از ملاتبا حداکثر مطابقت رنگ برای ترمیم استفاده نمود.

 

ج : مراحل اجرای بتن طبله شده ، شکستهبا تخریب حجیم و عمق زیاد ( بیش از پنج میلیمتر ) :

·       تخریب بتن های ضعیف تا عمق حصول بتن سالم ، با پلانهندسی ، عمق یکنواخت و زوایای قائم

·       زنگ زادیی و تقویت میلگرد ها در صورت خوردگی

·       اعمال لایه پیوند زا از چسب لاتکس یا چسب اپوکسی بسته بهسازه ای بودن یا غیر سازه ای بودن

·       اجرای هر یک از ملات ترمیم کننده بسته به شرایط بهرهبرداری ، محدودیت مقاومتی و زمانی و شرایط اجرا

·       کیورینگ و عمل آوری بسته به نوع ملات اجرا شده


or
or
A password will be send on your post
Registration