مرمت سازه های بتنی

مرمت سازه های بتنی

کد مطلب : 90

امروزه بنا بهدلایل مختلفی سازه های بتنی نیازمند مرمت ، تعمیر و ترمیم می باشند. روش هایمختلفی در دنیا جهت تعمیر سازه های بتنی وجود دارد که هر یک بسته به شرایط میتواند مناسب و کارآمد باشند. البته هرگز نباید فراموش کرد که موفقیت در فرآیند تعمیرنیازمند به کارگیری تیم و شرکت های تخصصی و با تجربه می باشد. از جمله معتبر ترینشرکت های ترمیم بتن ، شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) میباشد.

شما می توانیدبرای مشاوره در خصوص ترمیم انواع سازه های بتنی صنعتی و ساختمانی ، با بخش فنی ومهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379-021 ) تماس حاصل فرماید.

 

ترمیم و تعمیربتن چیست ؟

تعمير، جايگزينييا اصلاح مصالح، اجزاء يا اعضاي خراب شده، آسيب ديده، يا معيوب يك سازه است. به عبارتديگر، تعمير در واقع شيوه‌اي است كه به طولاني‌تر شدن عمر مفيد واقعي سازه و رسيدنبه عمر مفيد طراحي آن كمك مي‌كند.

در واقع ما درترمیم بتن می خواهیم شرایط را به نحوی فراهم سازیم تا سازه مشخصات خود را در دورهبهره برداری حفظ نماید.

 

انواع سازههای بتنی بنا به مشکلات بهره برداری ، شرایط محیطی و اشکلات ساخت نیازمند ترمیم و بازسازی میباشند. امروزه روش های استاندارد متنوعی برای ترمیم وبازسازی سازه های بتنی وجود دارد که هریک دارای مزایا ، معایب و مجدودیت هایی می باشند. به کارگیری هر یک از این روش هایترمیم و بازسازی نیازمند شناخت دقیق پتانسیل هر یک از این روش های ، معایب آنها ،علت ایجاد عیب و تخریب ، ابعاد ، اکسپوز یا غیر اکسپوز بودن ، شرایط بهره برداری ،محدودیت های اقتصادی و زمانی ، محدودیت های اجرایی ، توقعات از عملیات می باشد.

انواع عیوبسازه های بتنی را می توان به عیوب و تخریب سازه هایسازه ای و غیر سازه ای تقسیم بندی کرد.عیوب و تخریب های سازه ای به مشکلاتی اطلاق می شود که بر ظرفیت باربری سازه تاثیرداشته و باعث اختلال در باربری سازه می گردد. این تعمیرات و ترمیم ها باید به نحویباشد که بتواند بخشی از بار وارده به خود و سازه را بدون مشکل تحمل نماید.

از جمله منشاو عوامل تخریب بتن می توان به این موارد اشاره کرد : خوردگیمیلگردها ، سولفات شدن ، کربناتاسیون ، فرآیند ذوب و یخ ، تبلور نمک ، تماس اسیدی، حوادث طبیعی مانند زلزله و آتش سوزی ، واکنش قلیایی سنگ دانه ها ، سایش و پدیدهکاویتاسیون ، مشکلات اجرایی و عمل آوری و ...

در ترمیم بتن و تعمیرات غیر سازه ای ، عملیات انجامی باربر نبوده و صرفا به منظور زیباسازی، جلوگیری از معضلات بهره برداری مانند نشت آب ، حفظ دوام دارای اهمیت می باشد.

از جمله انواعروش های تعمیرات و ترمیم سازه های بتنی می توان به : قالب بندی وبتن ریزی با بتن حاوی افزودنی های بتن ، بتن پیش آکنده ، بتن پاشی یا شاتکریت ، ترمیمدستی ، تزریق رزین اپوکسی و پلی یورتان ، بتن اصلاح شده با پلیمر و چسب اپوکسی یالاتکس ، بتن های پلیمری و ... اشاره کرد.

از جمله عواملموثر در انتخاب روش و مواد ترمیم می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ابعاد منطقهتخریب شده ، اکسپوز یا غیر اکسپوز بودن ، محدودیت زمان اجرا ، محدودیت بهره برداری، شرایط دمایی بهره برداری ، شرایط شیمیایی بهره برداری ، شرایط اقتصادی ، دواممورد نظر ، اکیپ تخصصی در دسترسی ، تجهیزات در اختیار ، شرایط دمایی و فصلی ،مشخصات مکانیکی مورد نیاز اشاره کرد.

بنابراین برایگزینش روش و مواد ترمیمی سازه های بتنی پس ارزیابی آزمایشگاهی غیرمخرب سازه بتنی وکارشناسی شرایط محیطی و بهره برداری ، با توجه به موارد ذکر شده ، محدودیت ها ومزایا نسبت به انتخاب روش پاسخگو  وکاربردی اقدام می گردد.

از جمله عوامل کلیدی موثر درموفقیت  عملیات ترمیم و بازسازی می توان بهاستفاده از مصالح و روش استاندارد ، شناسایی درست علل تخریب و نوع آسیب ، استفادهاز اکیپ تخصصی ، رعایت روش و شرایط اجرایی ، کیورینگ مناسب و کامل فرآیند ترمیم .

 

1-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم ستون های بتنی :

عمدهمشکلات موجود در ستون های بتنی را می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازه های تقسیمکرد.

مشکلات سازهای ستون : ترک های با عرض و عمق زیاد بر اثر حوادث ، خوردگی و ...شکستی بتن با ابعاد زیاد درزهای اجراییبه علت قطع بتن کپ موجود در اتصال بتن ستون بهتیر یا دال و...

مشکلات غیرسازه ای ستون : کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کم عمق ، ترکهای سطحی

 

روشهای ترمیم ستون های بتنی :

1.     ترمیم ترک های ستون ها با استفاده از تزریق رزین اپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایه سیمانیاصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی ستون ها

3.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم به جدید وملات منبسط شونده در کپ های اتصال

4.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیم کننده پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر

5.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومری بهمنظور حفظ دوام

6.     استفاده از الیاف های CFRPبه صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

7.    ترمیم بااستفاده از دوخت سازه به وسله تزریق رزین و کاشت میلگرد

 

 

2-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم دیوار های بتنی :

عمدهمشکلات موجود در دیوار های بتنی را می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازه هایتقسیم کرد.

مشکلات سازهای دیوارهای بتنی : ترک های با عرض و عمق زیاد بر اثر حوادثی چونزلزله و آتش سوزی ، خوردگی و ... شکستی بتن باابعاد زیاد درزهای اجرایی به علت قطع بتن کپموجود در اتصال بتن دیوار به تیر یا دال و...

مشکلات غیرسازه ای دیوارهای بتنی : کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کمعمق ، ترک های سطحی

 

روشهای ترمیم دیوار های بتنی :

1.     ترمیم ترک های ستون ها با استفاده از تزریق رزین اپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایه سیمانیاصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی دیوارها

3.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم به جدید وملات منبسط شونده در کپ های اتصال

4.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیم کننده پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر

5.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومری بهمنظور حفظ دوام

6.     استفاده از الیاف های CFRPبه صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

7.    ترمیم بااستفاده از دوخت سازه به وسله تزریق رزین و کاشت میلگرد

 

 

3-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم  سقف ،تیر و پل هایبتنی :

عمدهمشکلات موجود در سقف ، تیر و پل های بتنی می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازههای تقسیم کرد.

مشکلات سازهای سقف ، تیر و پل های بتنی : وجود گرده ماهی ناشی از مشکلات اجرایی، ترک های عریض و عمق زیاد ، خوردگی ، ضعف در اتصالات و نشیمن تیر به ستون ، تیرچهبه تیر و ... ، شکستی بتن به علت ضربه ، زلزله یا خوردگی

مشکلات غیرسازه ای سقف ، تیر و پل های بتنی : ناصاف بودن و لبه داشتن قالبدر بتن های اکسپوز ، کرمو بودن و تخلخل در بتن ، شکستگی کم عمق ، ترک های سطحی ،

 

روشهای ترمیم  سقف ،تیر و پل های بتنی :

1.     ترمیم ترک های سقف ، تیر و پل ها با استفاده از تزریقرزین اپوکسی

2.     استفاده از بتن های پلیمری برای ترمیم سطح روی پل ها وعرشه عبور با تردد زود هنگام

3.     ساب زدن سطح بتن در سطوح ناصاف و نما

4.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایه سیمانیاصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی تیر ، پل و سقف ها

5.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی اتصال قدیم به جدید وملات منبسط شونده در کپ های اتصال

6.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیم کننده پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر

7.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومری بهمنظور حفظ دوام

8.     استفاده از الیاف های CFRPبه صورت ترکیبی با سایر روش ها با توجه به حجم آسیب

9.    دوخت ترک بااستفاده از تزریق رزین و میلگرد

 

 

4-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم فونداسیون های رادیه ( گسترده ) و نواری  بتنی :

عمدهمشکلات موجود فونداسیون های رادیه ( گسترده ) و نواری  بتنی را می توان به دو نوع سازه ای و غیر سازههای تقسیم کرد.

مشکلات سازهای سقف ، تیر و پل های بتنی : انواع ترکها ، خوردگی و شکستی بتن

مشکلات غیرسازه ای سقف ، تیر و پل های بتنی : کرمو شدگی و تخلخل ، ترک هایسطحی که می توانند برای دوام فونداسیون با توجه به مدفون بودن و تماس با آب و خاکزیاد بار باشد

 

روشهای ترمیم  فونداسیون های رادیه ( گسترده )و نواری  بتنی :

1.     ترمیم ترک های فونداسیون و پی با استفاده از تزریق رزیناپوکسی

2.     ترمیم با استفاده از چسب اپوکسی و ملات پایه سیمانیاصلاح شده با پلیمر در شکستی و خوردگی میلگرد فونداسیون

3.     ترمیم سطحی و دوامی با استفاده از ملات ترمیم کننده پایهسیمانی اصلاح شده با پلیمر

4.     پوشش ترک های سطحی با پوشش های محافظتی الاستومری بهمنظور حفظ دوام

5.    دوخت ترک بااستفاده از تزریق رزین و میلگرد

 

 

5-ترمیمسازه های بتنی ، ترمیم کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی:

عمده مشکلاتموجود در کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی می توان به دونوع سازه ای و غیر سازه های تقسیم کرد.

مشکلات سازهای کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی : وجودترک ها و خوردگی

مشکلات غیرسازه ای کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله ها و انبارها بتنی :ناصافی و متخلخل بودن سطح بتن ، عدم تراز سطح بتن ، سایش و از آسیب سطحی ، شکستی لبه درزها ، شستگی ناشی از ریزش اسید

 

روشهای ترمیم  کف سازی بتنی و بتن کفکارخانجات ، سوله ها و انبارها ی بتنی :

1.     ترمیم ترک های کف سازی بتنی و بتن کف کارخانجات ، سوله هاو انبارها بتنی با استفاده از تزریق رزین اپوکسی

2.     استفاده از بتن پلیمری در ترمیم شکستی بتن ها

3.     استفاده از ملات خود تراز شونده برای لول کردن سطح

4.     استفاده از کف پوش های صنعتی برای جلوگیری و ترمیم سایش

5.     اجرای پوشش های آب بند به منظور جلوگیری از خوردگی ونخریب سطحی

6.    استفاده ازپوشش های با ملات شیمیایی بالا

 

بی شک ترمیم وبازسازی سازه های بتنی امروزه امری بسیار تخصصی است که با توجه به اهمیت سازه هااز منظر دوام و شرایط اقتصادی نیازمند به کارگیری کارشناسان و تیم های تخصصی برایترمیم و نگهداری می باشند.

 

 

الف : مراحل اجرای ترمیم ترک ها بهروش تزریق رزین اپوکسی :

·       پاکسازی درون ترک با استفاده از فشار هوا و یا آب

·       خشک کردن درون ترک در صورت شستشو با آب

·       سوراخ کاری محل نصب پکر ها با فواصل معین و عمق لازم بهوسط ترک به صورت مورب با زاویه 45 درجه

·       بتونه کاری سطح ترک برای جلوگیری از فرار رزین تحت تزریق

·       آماده سازی رزین و تزریق آن به درون ترک از پایین بهبالا

·       خارج کردن پکر ، تمیزکاری سطح بتن

 

ب : مراحل اجرای ترمیم بتن های کرمو وسطحی :

·       حذف بتن های ضعیف

·       مربوط کردن سطح کار

·       اختلاط ملات ترمیم ریز دانه اصلاح شده با پلیمر ( یاملات ترمیمی اپوکسی ) و اجرای آن بر روی سطح

·       کیورینگ سطح تا سه روز برای ملات های پایه سیمانی

·       در صورتی که بتن اکسپوز باشد ساب سطح بتنی

·       توجه : در صورتیکه بتن اکسپوز و نما باشد باید از ملاتبا حداکثر مطابقت رنگ برای ترمیم استفاده نمود.

 

ج : مراحل اجرای بتن طبله شده ، شکستهبا تخریب حجیم و عمق زیاد ( بیش از پنج میلیمتر ) :

·       تخریب بتن های ضعیف تا عمق حصول بتن سالم ، با پلانهندسی ، عمق یکنواخت و زوایای قائم

·       زنگ زادیی و تقویت میلگرد ها در صورت خوردگی

·       اعمال لایه پیوند زا از چسب لاتکس یا چسب اپوکسی بسته بهسازه ای بودن یا غیر سازه ای بودن

·       اجرای هر یک از ملات ترمیم کننده بسته به شرایط بهرهبرداری ، محدودیت مقاومتی و زمانی و شرایط اجرا

·       کیورینگ و عمل آوری بسته به نوع ملات اجرا شده

 

تقویتو مقاوم سازی سازه های بتنی الیاف FRP چیست ،مزایا ، معایب و کاربرد الیاف اف آر پی در مقاوم سازی و تعمیر سازه های بتنی

توان‌بخشي (بهسازي)، روند و شيوه تعميركردن يا اصلاحكردن يك سازه به منظور دستيابي به شرايط بهره‌برداري جديد و يا افزايش عمر مفيد بهره‌برداريآن است.

در واقع ما در طرح و اجرای مقاوم سازی به دنبالحصول شرایط جدید در سازه بتنی از نظر بهره برداری و یا بارگذاری می باشیم. عملیاتمقاوم سازی می تواند به علل زیر مورد نیاز باشد :

·      اشتباهات ومشکلات طراحی

·      مشکلات واشتباهات اجرایی

·      تغییر دراستانداردها و آیین نامه ها

·      افزایش عمرمفید بهره برداری

·      تغییر کاربریسازه

·      افزایش طبقاتو بار وارده

پر واضح است که در گزینه اول ما نیاز به شرایطیبوده ایم  یا نیازمند آن می باشیم که بهعلت اشتباهات در طرح و اجرا الان دارای آن نبوده و نیازمند آن می باشیم که به آنبرسیم . مانند زمانی که بتن نتوانسته مقاومت لازم را کسب نماید ، یا زمانی کهابعاد عضو باربر کوچک تر از ابعاد مورد نیاز اجرا گردیده است. همچنین این امر میتواند زمانی اتفاق بیافتد که ستون به صورت خارج از محور و یا دچار پیچش شده است.

 

در چهار گزینه بعد ، سازه در شرایط موجود مشکلینداشته و شرایط جدید بهره برداری ایجاب می کند که تغییراتی از منظر باربری در سازهایجاد گردد. به طور مثال سازه در زمانی طراحی و اجرا می گردد و پس از چند سالتغییراتی در آیین نامه طراحی مانند آیین نامه 2800 داده می شود که نیازمند اصلاحاستراکچر سازه می باشد.

یا ما سازه ایی داریم که اکنون عمر مفید آن اتمامیافته و یا در شرف اتمام است و ما تصمیم داریم چند سال دیگر از سازه بهره بردارینماییم.  همچنین ممکن است ما سازه وساختمان داشته باشیم که طرح و اجرای ان براساس طاختمان مسکونی انجام شده باشد و درآینده ما تصمیم بگیریم از آن کاربری آموزشی و یا اداری داشته باشیم.

در خصوص گرینه آخر می توان ساختمانی را متصور شد کهچند سال پس از احداث بنا به تغییرات قوانین و یا توجیهات اقتصادی تصمیم گرفته میشود طبقاتی به سازه اضافه گردد که قبلا پیش بینی نشده است.

در همه این موارد ما نیازمند ایت هستیم که باربریسازه را افزایش و به نقطه B برسانیم.

 

امروز روش های مختلفی برای مقاوم سازی و تقویت سازههای بتنی وجود دارد. هر یک از روش های دارای مزایا ، معایب و محدودیت هایی میباشند. از جمله مهمترین عوامل موثر در انتخاب روش تعمیر می توان به ابعاد ومحدودیت های ابعادی در روش تعمیر ، محدودیت های معماری ، محدودیت ها افزایش باربری، محدودیت های زمانی ، محدودیت های بهره برداری اشاره کرد.

برخی از انواع روش های مقاوم سازی سازههای بتنی به شرح ذیل می باشد :

·      استفاده ازالیاف FRP

·      ژاکت بتنی

·      ژاکلت فلزی

·      افزایش ابعادعضو باربر

·      افزایش ظرفیتبرابر بستر ( مقاوم سازی فونداسیون )

·      افزایشدیوارهای برشی

·      افزایش اعضاباربر و کاهش بار وارده به عضو باربر

·       ...

لازم به ذکر است در پاره ای موارد ممکن است عملیاتمقاوم سازی به صورت همزمان با فرآیند ترمیم و تعمیر انجام شود تا سازه موجود ابتدابه شرایط قابل بهره برداری رسید و سپس ظرفیت های آن ارتقاء داده شود.

 

معرفی سیستم نوین الیاف  fiber reinforced polymer ) FRP)

1.     سیستم های FRP چسبیده به صورت خارجی برای مقاوم سازی سازه های بتنیاز حدود اواسط سال 1980 میلادی مورد استفاده قرار گرفته اند .

2.     تعداد پروژه هایی که از سیستم FRP در سراسر جهان استفاده میکنند ، به طور چشم گیری ازپانزده سال پیش تا کنون افزایش یافته است .

3.     اعضای سازه ای که توسط سیستم های FRP مقاوم سازی می شوند عبارتند از تیرها ، دال ها، ستونها ، دیوارها ، اتصالات ، و سازه هایی همانند کوره ها ، دودکش ها ، طاق ها ، تونل ،سیلوها و خرپا ها .

4.     سیستم های FRP همچنین برای تقویت سازه های بنایی ، چوبی ، فولادی وچدنی مورد استفاده قرار گرفته اند .

5.     ایده مقاوم سازی سازه های بتنی به وسیله چسباندن تقویتکننده ها (الیاف اف آر پی) به صورت خارجی ، ایده ای جدید نیست .

6.     ایده سیستم های #FRP با جایگزینی آن به جای تقویت کننده های دیگر مانند صفحاتفولادی و پوشش های بتنی ، شکل گرفته است .

7.     تا دهه 70و80 میلادی روش های مقاوم سازی بیشتر شاملمقاوم سازی سازه ها با ژاکت فولادی و روش های مقاوم سازی مشابه بود ولی در طول دهههای 70 و 80 میلادی با گسترش فن آوری و دانش استفاده از سیستم های کامپوزیتی FRP، روش مقاوم سازی با FRP به سایر روشهای متداول مقاوم سازی افزوده شد.

8.      مقاوم سازی با FRP از آن جهت به سایر روشهای مقاوم سازی ارجح بود که مزایایزیادی نسبت به روشهای مقاوم سازی متداول داشت و در عین حال برخی از معایب روشهای مقاومسازی متداول را نیز نداشت.

 

9.     مقاوم سازي از جمله اقدامات مهمي است كه در اين چند دهه ي اخير بسيار مورد توجه مهندسينعمران قرار گرفته است. با اين كار هم در جهت اطمينان به سازه بهبود مي بخشيم و هم درمقابل حوادث غير مترقبه از جمله زلزله و باد و از اين قبيل، مقاومت سازه را افزايشمي دهيم .

10.  پليمر هاي اليافي (FRP) از جمله مصالحي هستند كه در بهسازي بتن آرمه استفاده مي شود. نسبتبالاي مقاومت به وزن، مقاومت در برابر خوردگي و حمل و نصب آسان، مواد #FRP  را به عنوان گزينه اي موردتوجه در بسياري از پروژه ها ي بهسازي و مقاوم سازی مطرح كرده است.

11.  روش هاي قديمي مانند استفاده از پوشش هاي بتني و يافلزي براي تعمير و تقويت ستون هاي بتن مسلح، رواج زيادي دارد اما اين روش نياز به تجهيزاتو نيروي كار نسبتاً زيادي دارد و علاوه بر آن وزن سازه را زياد مي كند و در محيطهايخورنده آسيب پذير است.

12.   به عنوان راه حلي جايگزين، استفاده از الياف پليمری، FRP  مورد توجه قرارميگيرد.الياف پليمری به سهولت و همانندپارچه اي برروي سازه چسبانده شده و مقاومت و شكل پذيري عضو را بهبود مي بخشد .

 

 

 

الیاف fiber reinforced polymer ) FRP) چیست ؟

سیستم های FRP چسبیده به صورت خارجی برای مقاوم سازی سازه های بتنیاز حدود اواسط سال 1980 میلادی مورد استفاده قرار گرفته اند .

تعداد پروژه هایی که از سیستم FRP در سراسر جهان استفاده میکنند ، به طور چشم گیری ازپانزده سال پیش تا کنون افزایش یافته است .

اعضای سازه ای که توسط سیستم های FRP مقاوم سازی می شوند عبارتند از تیرها ، دال ها، ستونها ، دیوارها ، اتصالات ، و سازه هایی همانند کوره ها ، دودکش ها ، طاق ها ، تونل ،سیلوها و خرپا ها .

سیستم های FRP همچنین برای تقویت سازه های بنایی ، چوبی ، فولادی وچدنی مورد استفاده قرار گرفته اند .

 

مقاوم سازي از جمله اقدامات مهمي است كه در اين چند دهه ي اخير بسيار مورد توجه مهندسينعمران قرار گرفته است. با اين كار هم در جهت اطمينان به سازه بهبود مي بخشيم و هم درمقابل حوادث غير مترقبه از جمله زلزله و باد و از اين قبيل، مقاومت سازه را افزايشمي دهيم .

پليمر هاي اليافي (FRP) از جمله مصالحي هستند كه در بهسازي بتن آرمه استفاده مي شود. نسبتبالاي مقاومت به وزن، مقاومت در برابر خوردگي و حمل و نصب آسان، مواد FRP  را به عنوان گزينه اي موردتوجه در بسياري از پروژه ها ي بهسازي و مقاوم سازی مطرح كرده است.

روش هاي قديمي مانند استفاده از پوشش هاي بتني و يافلزي براي تعمير و تقويت ستون هاي بتن مسلح، رواج زيادي دارد اما اين روش نياز به تجهيزاتو نيروي كار نسبتاً زيادي دارد و علاوه بر آن وزن سازه را زياد مي كند و در محيطهايخورنده آسيب پذير است.

به عنوان راه حلي جايگزين ، استفاده از الياف پليمری،FRP  موردتوجه قرارميگيرد.الياف پليمری به سهولت و همانند پارچه اي برروي سازه چسبانده شده ومقاومت و شكل پذيري عضو را بهبود مي بخشد .

 

 

کاربرد الیاف FRP

از مهمترین مواردی که توسط مصالح #FRP  اصلاح و مقاومسازی می شوندعبارتند از:   

خوردگی و فرسایش سازه ای در سیستم های صنعتی، پالایشگاهها و پتروشیمی

ترک خوردگی و کنده شدگی بتن ناشی از خوردگی

کاهش ظرفیت سازه ای 

نفوذ کلریدها   

🔹کربناته شدن

🔹خوردگی فولادهایپس کشیدگی 

🔹تابیدگی دالهای ریخته شده روی سطوح بستر 

🔹اشتباهاتطراحی  

🔹میلگرد گذارینادرست بتن

🔹اجرای اشتباهخاموت ها  

🔹جدا شدگیسنگ دانه های بتن  

🔹#خیز#غیرمجاز دال و سقف بتن آرمه

🔹کرمو شدگیسطح بتن و تجمع سنگدانه ها

🔹#تغییردر #کاربری سازه ها و بارگذاریهای اضافی ثقلی و جانبی

🔹نیاز به کاهشزمان ایجاد وقفه در حین ترمیم و مقاوم سازی

🔹خوردگی میلگرددر بتن 

🔹ظرفیت خمشیناکافی بتن 

🔹#افزایشتعداد #طبقات ساختمان های بتنی

🔹افزایش ظرفیتبرشی  ترک در تیر بتنی و عرشه پل 

🔹ضعف اتصالاتبتن

🔹ترک در ستونهای ساختمان ها و پل ها

 

 

 

مزایای  استفاده از الیاف  اف آر پی   FRP

مهمترین مزایای مقاوم سازی با استفاده از FRP نسبت به سایر روشهای مقاوم سازی به شرح زیر هستند:

1.     مقاوم سازی با FRP بسیار سریعتر از سایر روشهای مقاوم سازی می باشد.

2.     مقاوم سازی با FRP نیاز به تخریب بخشهایی از سازه در مقایسه با سایر روشهایمقاوم سازی ندارد.

3.     پس از اجرای مقاوم سازی با FRP ، نیاز به بازسازی بخشهایی از سازه در مقایسه با سایرروشهای مقاوم سازی ندارد.

4.     مقاوم سازی با FRP در بیشتر موارد ارزانتر از سایر روشهای مقاوم سازی است.

5.     مقاوم سازی با FRP به مرور زمان دچار خوردگی نمی شود. ( در مقایسه با بعضیروشهای مقاومسازی سنتی مانند ژاکت فولادی)

6.     مقاوم سازی با FRP در مجاورت مصالح ساختمانی (مانند گچ و خاک) دچار خوردگینمی شود ( در مقایسه با برخی روش های مقاومسازی سنتی مانند ژاکت فولادی ) .

7.     مقاوم سازی با FRP مبتنی بر فن آوری های نوین است ( در مقایسه با سایرروش های مقاومسازی سنتی ) و بنابراین  روش هایمقاوم سازی باFRP هرروز در حال تکامل و پیشرفت میباشد .

8.     مقاومسازی با FRP دارای کد ها و آیین نامه های خاص برای مقاومسازی باFRP میباشد در حالیکه بیشتر روش های  مقاوم سازی سنتی مبتنی آیین نامه های عمومی هستند( مانند مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی و مقاومسازی به  روش ژاکت فولادی ).

9.     برای کنترل کیفیت مقاوم سازی با FRP روشهای مشخصی مانند تست Pull Off وجود دارد که برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم مقاومسازی با FRP باید پس از اجرای عملیات مقاومسازی با FRP انجام شود.

10.  اجرای عملیات مقاوم سازی با FRP نیاز به تجهیزات خاصی در مقایسه با سایر روشهای مقاومسازی ندارد.

11.   اجرای عملیات مقاومسازی با FRP نیاز به افراد مختلف با مهارتهای متعدد در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.

 

 

 

انواع محصولات اف آر پی FRP و نحوه تولید آنها :

·       (فیبرهای پلیمری تقویت شده) نوعی ماده کامپوزیت متشکلاز دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به وسیله یک ماتریس رزین از جنس پلیمر احاطهشده است.

·       فیبرهای FRP به روش پلی اکریلونیتریل(PAN) ساختهمی شوند و میلگردها و پروفیل ها به روش پالتروژن (Pultrusion) تولید می گردند که در این روش دسته های الیاف پس از آغشته شدن بارزین پس از عبور از یک قالب در کنار هم قرار گرفته و یک پروفیل دارای مقطع ثابت رابه وجود می آورند.

·       محصولات پلیمری مورد استفاده در سازه ها به شکل ورقهای FRP ، میلگردهای FRP ، مش های FRP و پروفیل های FRP وجود دارد. از این محصولات برای ساخت و مقاوم سازی سازهها استفاده می شود.

·       به طور کلی 4 نوع الیاف بافته شده FRP وجود دارد (Fabric FRP) که شامل الیاف کربن، شیشه، آرامید و بازالت می باشد.

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفترمرکزی خود واقع در تهران ، اشرفی اصفهانی ، گلزار سوم ، پلاک ، واحد 4 ، و نیزدفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنببانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استان های دیگر از جمله  استان هرمزگان ( بندرعباس ، قشم، خارک و ... ) ، استان بوشهر (شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان (شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهینشهر ، زرین شهر ) ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس ( شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و ... ) ، استان کرمانشاه ، استان کردستان (شهرستان سنندج ) ، استان لرستان ( خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ، الشتر و ... )، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استانزنجان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و شمالی ( شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان زاهدان (شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان، پیرانشهر و ... )، استان البرز (شهرستان کرج و ... ) ، استان کاشان ، استان قم ( شهرستان قم ) ، استانمازندران ( شهرستان های ساری ، بابل ،بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آباد و ... ) ، استانگیلان ( شهرستان های رشت ، بندرانزلی و... ) ، استان ایلام ( شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... )، استان همدان (شهرستان های همدان ، تویسرکان و کبودرآهنگ ) ،استانگلستان ( شهرستان گرگان ) ،  استان خوزستان ( شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ،خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر، شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و ... ) ، استان چهارمحال بختیاری (شهرکرد ) ، جزیره کیش ،  کشور عراق ( استان بصره، الاماره و نجف ) ، کشور افغانستان (کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائهخدمات مهندسی می باشد. شما می توانید با مراجعه یا تماس با این دفاتر ضمن مشاور از خدمات و محصولات ارائه شده بهره مندشوید.

 

 

شما می توانیدبرای مشاوره و اخذ اطلاعات تکمیلی از زمینه تعمیرات ، بازسازی ، مقاوم سازی ،ترمیم و آب بندی سازه های بتنی ، استخر ها ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، دیوارها، سازه های صنعتی ، فونداسیون تجهیزات و ... با بخش فنی و مهندسی کلینیک فنی وتخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379-021   و 09120916271 ) تماس حاصل فرمایید.

or
or
A password will be send on your post
Registration