Spectr News Theme

اجرای آب بندی سازه های بتنی

کد خدمات : 3

حفاظت و آب بندی بتن

بتن با وجودخصوصیات منحر به فردی که باعث گردیده به عنوان پر مصرف ترین ماده ساختمانی به شمارآید دارای خصوصیاتی می باشد که حفظ شرایط بهره برداری و دوام آن مستلزم   رعایت اصول حفاظت می باشد.

پر واضح استعمده مشکلات بتن را از منظر دوام می توان به نفوذپذیری بتن در برابر گاز و آب نسبتداد. از این رو بدیهی است که با کنترل و کاهش نفوذ آب به درون بتن می توان تا حدودزیادی بتن را در برابر عوامل مخرب حفاظت نمود.

 

روشهای آب بندی و حفاظت بتن :

آب بندی سازههای بتنی به دو روش قابل انجام می باشد . روش نخست کاهش نفوذپذیری ، کنترل و حفاظتدر ساخت بتن و روش دوم روش های ثانویه و پس از ساخت .

از نظرنگارنده بنا به دلایل ذیل ، روش دوم یعنی حفاظت و آب بندی ثانویه موثر تر و مناسبتر می باشد  :

1.       در بسیاری از مواقع لازم است که بتن در برابر موادخوردنده ، شیمیایی و اسیدی محافظت گردد که بتن با وجود کاهش نفوذپذیری در برابراین شرایط دچار ضعف و آسیب می گردد.

2.      در زمان احداثسازه های بتن به علت اشتباهات طراحی و اجرایی بتن دارای نقاط ضعف ماننده درزهایاجرایی و بتن های نامتراکم می باشد که این امر با وجود کاهش نفوذپدیری و لحاظتمهیدات مناسب برای جسم بتن می تواند محلی برای نفوذ باشد که در سیستم های ثانویهاین موضوع نیز پوشش داده می شود.

 

الف: روش آب بندی سازه های بتنی در حین ساخت : دراین سیستم به دو موضوع جسم بتن و درزها و محل های نفود اجرایی و سازه ای پرداختهمی شود.

·        آب بندی جسمبتن : برای این امر علاوه بر طرح اختلاط مناسب ، اسلامپ مناسبو ... باید از افزودنی های بتن استفاده نمود. از جمله این محصولات می توان بهافزودنی DEZOMIX 4500 ، DEZOSEALG-330 و  DEZOBONDP-2200 اشاره کرد. عملکرد این محصولات و پایه آنهامتفاوت بوده که براساس سازه ی اجرایی ، ابعاد سازه ، مقاومت بتن و ... هر کی میتوانند کاربردی موثر داشته باشند.

·        آب بندیدرزهای اجرایی ، انبساطی و تمهیدات اجرایی :  برای این امر باید از واتراستاپ های پی وی سیحفره دار یا تخت ، واتراستاپ های بنتونیتی برای درزهای اجرایی و انبساطی کاوربولت و بولت های آب بند برای بولت های قالب بندی و واتراستاپ های منبسط شونده SWEELBANDA برای دور  لوله ها و قطعات فلزی وپلی اتیلن  استفاده گردد.

 

ب :روش آب بندی و حفاظت ثانویه بتن : در اینسیستم از انواع پوشش های ثاویه بر روی سطوح بتن یا تزریق استفاده می گردد . عواملموثر در انتخاب سیستم پوشش آب بند و محافظتی یا سایر روش های شامل موارد ذیل میباشد :

1.       فرصت زمانیاجرا و بهره برداری : برخی از سیستم ها دارای تمهیدات خاصزیر سازی و یا کیورینگ می باشند یا باید در چند مرحله اجرا گردد که این امر میتواند در محدودیت های زمانی بسیار حائز اهمیت باشد.

2.       میزان فشار و دبی آب : میزان فشارآب در کیفیت و نوع پوشش و خصوصیات مورد نظر بسیار حائز توجه می باشد.

3.       جهت فشار آب ( مثبت یا منفی بودن فشار آب ):  جهت فشار وارد به پوشش از اهمیت زیادیبرخودار است . لازم به ذکر است در جهت فشار منفی ( حرکت آب از جهت مقابل پوشش اجراشده می باشد ) پوشش انتخابی باید داری مقاومت فشاری و کششی بالایی بوده ، در صورتیکه در فشار مثبت ( فشار آب هم جهت پوشش اجرا شده باشد ) آیتم موثر مقاومت فشاری وکششی با اهمیت تر است.

4.       شرایط شیمیایی آب : گاهی در سیستمهای آب بندی سازه های باید در نظر داشت با توجه به شرایط بهره برداری پوشش دارایمقاومت شیمیایی در برابر ترکیبات خاصی داشته باشند.

5.       شرایط اسیدی آب و محلول در تماس : برخی سازه هایبرای آب بندی نیازمند پوشش هایی می باشند که دارای مقاومت اسیدی بالا باشند مانندمخازن پساب و نگهداری اسید در پتروشیمی ها و صنایع فولاد و نفت ، مخازن و سازه هایفاضلابی سر بسته و ...

6.       شرایط و محدودیت های عمل آوری : بعضی ازانواع پوشش های نیازمند کیورینگ و عمل آوری خاصی نبوده در حالی که برخی پوشش هانیازمند کیورینگ های پیچیده و سخت می باشند.

7.       محدودیت های اجرایی پوشش و سیستم آب بندی :دمای لازم ، شرایط رطوبت سازه های و محیطی ، کیفیت بتن بستر و ...

8.       تجهیزات و نیروهای اجرایی در اختیار :اجرای برخی پوشش ها نیازمند تجهیزات ویژه و پرسنل متخصص ویژه ای می باشند که ممکناست به راحتی و به سرعت در اختیار و دسترس نباشند.

9.       شرایط تطابق با آب شرب : در مخازن آبشرب باید توجه داشت که محصول مصرف شده کمترین واکنش را با آب نداشته و در مجاورتآب ترکیبات مضرر ایجاد نکند.

10.   مقاومت در برابر نور آفتاب : با توجه بهشرایط سازه هو بهره برداری ، بعضا باید از پوشش هایی بهره جست که دارای دوام لازمدر برابر اشعه UV داشته باشند . مانند مخازن سرباز و ...

11.   مدول الاستیسته : با توجه بهمصالح ساخت و روش ساخت و کیفیت اجرای سازه باید این امر مورد توجه قرار گیرد. بهطور مثال در سازه های آبی ساخته شده با بلوک و آجر این امر باید به شدت مد توجهقرار گیرد. یا در استخر ها  و محل هایی کهشاهده نوسانات بالای دمایی می باشیم.

12.  مقاومت فشار وچسبندگی .

 

انواع مواد و روش های حفاظت و آب بندیبتن :

·        پوشش نفوذگرکریستال شونده

·        پوشش هایالاستومری سیمانی اکرلیکی ( دو جزئی )

·        پوشش هایاکرلیکی

·        پوشش هایاپوکسی

·        پوشش های پلییورتان

·        پوشش پلی یورا

·        پوشش سیلوکسان

·        تزریق رزینپلی یورتان

·        ایجاددیوارحائل اکرلیکی به روش تزریق

·        ایجاد پوششملات و چسب بتن ( سنتی )

·        پوشش کولتاراپوکسی

·        رابر لاینیگ

·        پوشش های پایهقیری و بیتومن ها

·        پوشش ممبرینهای پلی اتیلن یا پی وی سی

·        پوشش های جیسی ال

·        انواع پوششهای خاص

 

جدول مقایسه انواع پوشش و روش های آببندی بتن در سیستم ثانویه :

نوع سیستم

مناسب جهت اجرا در

روش اجرا

زیرسازی ویژه

مقاومت شیمیایی

مقاومت اسیدی

مقاومت در برابر UV

رنگ

فشار منفی

فشار مثبت

ایرلس

دستی

دارد

ندارد

خوب

ضعیف

خوب

ضعیف

خوب

ضعیف

تک رنگ

بدون رنگ

متنوع

پوشش نفوذگر کریستال شونده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش سیمانی - اکرلیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش های قیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش های اکرلیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش های اپوکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش های پلی یورتان