Spectr News Theme

آزمایشات غیرمخرب بتن

کد خدمات : 4

آزمایشاتغیرمخرب بتن

بهره برداریبهینه در طول عمر تعریف شده هر سازه به معنای عام مستلزم رصد، کنترل ، تعمیر ونگهداری می باشد. این امر حتی در خصوص انسان ها نیز صادق می باشد. به همین علت استکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته به معاینات ادواری می پردازند. چرا کخ در صورتآگاهی از بسیاری از مشکلات در مراحل اولیه بروز ، رمان لازم با صرف هزینه و زمانبسیار پایین قابل انجام و ممکن می باشد. در روی دیگر سکه، با تشخیص و آگاهی هایدیرهنگام از وقوع مشکلات، همواره درمان با هزینه های بسیار گزاف و به سختی و باصرف زمان زیاد انجام می گردد و گاها ممکن است درمان غیر قابل انجام باشد.

سازه های بتنینیز نه تنها از این قائده مستثنی نبود بلکه با توجه به شرایط بهره برداری متنوع وبعضا مخرب و نیز پنهان و نامحسوس بودن بسیاری از روندهای تخریب، نیازمند رصد،تعمیر و نگهداری بیشتری می باشند. چرا که با توجه به حجم سرمایه گذاری های گستردهدر پروژه های عمرانی از یک سو و از سوی دیگر اهیمت بالای سازه های بتنی از جملهسدها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، اسکله ها، نیروگاه ها، پتروشیمی و پالایشگاهها، پل ها و کارخانجات در زندگی جوامع امروزی، کاهش عمر بهره برداری و حتی در برخیمواقع قطع بهره برداری کوتاه مدت از سازه ها خسارت های هنگفتی تحمیل می نماید.

در این میانارزیابی و تست های غیرمخرب بتن به واسطه ارائه تصویری از وضعیت موجود سازه ها،وجود یا عدم وجود مشکل ، شناسایی علل آسیب ، برآورد حجم آسیب، گزینش روش و مصالحتعمیری، پیش بینی عمر مفید سازه و کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات نقش ویژه ای به عهدهدارد.

ارائه اطلاعاتکاربردی و کیفی در مراحل بهره برداری و تعمیرات از جایگاه ویژه ای برخوردار است.این امر زمانی از اهمیت بیشتری برخوردای می شود که بدانیم در کشورهای پیشرفته بیشاز چهل درصد از بودجه عمرانی صرف تعمیر و نگهداری سازه ها می گردد. آزمایش هایغیرمخرب با کمترین تاثیر و آسیب در بهره برداری و کیفیت سازه ای سازه ها، اطلاعاتزیر را به کارفرمایان و بهره برداران ارائه می نماید.

در طول زمانبیش از صد ساله ظهور و به کارگیری سازه های بتنی در جوامع بشری، آزمایش های متنوعیبرای کنترل کیفی و شناسایی وضعیت موجود و واقعی سازه ها ، ارائه و به کار گرفتهشده است. با وجود تعدد و کاربرد روز افزون آزمایش های غیرمخرب بتن در سطح جهان ازسوی متخصصین و کارشناسان، باید آگها بود که هر یک از تست ها دارای خطاها و نکاتیمیباشند که به کارگیری آنها نیازمند تخصص تحلیلی و شناسایی مشکلات مربوطه می باشد.در حال حاضر بسیاری از آزمایش های ارائه شده در طول زمان به علت خطاهای زیاد و یاتجهیزات غیراستاندارد، کاربرد چندانی ندارند. با این وجود باید اقرار داشت کهبسیاری از آزمایش های نتایج اطمینان بخشی داشته و ممکن و مطمئن ترین روش برایآگهای از اطلاعات مورد نیاز بهره برداران و متخصصین به حساب می آیند.

 

کاربردآزمایشهای غیرمخرب در پروسه بهره برداری، تعمیر و نگهداری سازه های بتنی شامل سهفاز ذیل می گردد:

·        رصد دوره ایسازه ها در حین بهره برداری

·        ارزیابی وشناسایی علل، شدت، حجم و محل تخریب و آسیب های سازه های بتنی جهت فرآیند تعمیرات

·        بررسی و کنترلکیفیت فرآیند تعمیرات

با توجه بهاطلاعات مورد نیاز در هر فاز، آزمایش های متفاوتی به کار گرفته می شود. البتهتعدادی از آزمایش ها در فازه های متفاوت کاربرد داشته و لذا نحوه بهره گیری ازاطلاعات و نتایج استخراجی متفاوت می باشد. در ذیل به معرفی پرکاربردترین آزمایشهادر هر فاز پرداخته می شود.

رصد دوره ایسازه ها در حین بهره برداری :

اغلب به علتنبود نیروهای متخصص ساختمانی با تجربه پس از ساخت و در حین بهره برداری و نیز عدمتاثیر سریع و کوتاه مدت مشکلات سازه ای ( مانند آنچه در فرآیند های مکانیکی والکتریکال رخ داده و باعث اختلال در سیستم تولید می گردد )، زمانی از سویکارفرمایان و بهره برداران به مشکلات سازه های بتنی پرداخته می شود که مشکلات حاد وگسترش یافته بوده و تعمیرات در این مراحل معمولا قطعی، گسترده و با هزینه هایبالای اقتصادی و زمانی ممکن می باشد. امروزه در کشورهای پیشرفته این موضوع باواسطه بازدید و ارزیابی های دوره ای سازه ها از سوی متخصصین، به خصوص در سازه هایبا اهمیت، و شناسایی و کنترل شرایط وضعیت سازه در شرایط بهره برداری مرتفع گردیدهاست، که این امر با توجه به گسترش روز افزون به کارگیری و اجرای سازه های بتنی ونیز افزایش عمر سازه های احداثی استراتژیک می تواند الگویی کارآمد برای حفظ وافزایش دوام سازه ها برای کارفرمایان ایرنی قرار گیرد. انواع آزمایش های غیرمخربکاربردی در رصد دوره ای سازه ها در حین بهره برداری شامل موارد ذیل می باشد.

 

ارزیابیمیدانی سازه ها :

همانگونه کهگفته شد این روش ارزیابی به صورت دوره ای برای شناسایی وضعیت موجود بدون بروزتخریب های شدید می باشد. این بدان معناست در این مرحله آسیب های به حدی شدید نیستکه به راحتی و توسط شخصی غیرمتخصص و ناحساس شناسایی شود. لذا می بایست در بازه هایزمانی معین ( شش ماهه ) سازه ها توسط کارشناسان متخصص در زمینه ارزیابی و تعمیراتسازه های بتنی به صورت چشمی و با استفاده از تست های مشروح به بررسی سازه بپردازدتا در صورت مشاهده معایب خاص و تخریب بتن نسبت به نیاز و یا عدم نیاز به تعمیراتتصمیم گیری شود.

 

هافسل ( نیمپل ) :

این آزمایشجهت تعیین و بررسی اولیه وضعیت آرماتورو قطعات فلزی مدفون در بتن از نظر خوردگی میباشد. دستور استاندارد ASTM C876 [66] برایتعیین پتانسیل خوردگی میلگردهای قطعات بتنی سازه ها در کارگاه (در محل) ارائه شدهاست مشروط بر اینکه میلگرد بتن دارای پوشش خاصی مانند اپوکسی یا روی نباشد. با اینحال می توان در آزمایشگاه نیز این آزمایش را با تغییراتی انجام داد. برای اینمنظور از یک ولت متر و یک الکترود استفاده می شود و قطب مثبت مدار به الکترود وقطب منفی به میلگرد متصل می شود و ولتاژ (اختلاف پتانسیل) بین میلگرد و سطح بتنتعیین می گردد. معمولا محل تماس الکترود با سطح بتن به خوبی با مواد مرطوب کننده،مرطوب می شود تا اتصال برقرار گردد. در این آزمایش طبق دستور استاندارد از الکترودمس- سولفات مس استفاده می شود، اما می توان از الکترود کالومل اشباع یا الکترودنقره-کلرید نقره نیز استفاده کرد و نتایج بدست آمده را طبق استاندارد ASTMG3 [67] تبدیل نمود.

در کارگاه با ایجاد شبکه ای بهفواصل 5/0 تا یک متر بر روی سطح بتن، اندازه گیری ها انجام می شود و خطوط تراز همپتانسیل رسم می گردد. نتیجه آزمایش نمایانگر وجود فعالیت های خوردگی میلگردها درهنگام آزمایش می باشد. در ASTM C876 زمانی که از الکترود مس- سولفات مس استفادهمی شود، احتمال وجود فعالیت خوردگی بصورت زیر مطرح شده است [66].

جدول 14- احتمال فعالیت خوردگیمیلگردها بر اساس الکترود مس- سولفات مس در آزمایش نیم پیل

احتمال فعالیت خوردگی میلگرد

کمتر از 10 درصد

50 درصد

بیش از 90 درصد

اختلاف پتانسیل خوردگی (میلی ولت)

بزرگتر از 200-

350- تا 200-

کمتر از 350-

 

باید توجه داشت که با انجام اینآزمایش نمی توان مستقیما شدت خوردگی میلگرد و یا میزان خوردگی آن را تعیین نمود.

 

آزمایشکربناسیون

از این آزمایش برای تعیین وضعیتموجود سازه از منظر میزان کربناسیون ، علل خوردگی و پتانسیل خوردگی آتی قضاوتنمود.آزمایش ساده و معمول تعیین عمق کربناسیون تا چندی پیش صرفا بر اساسدستورالعمل RILEM CPC18 انجام می گردید [13] که EN نیز به تازگی دستورالعمل استانداردی رامشابه RILEM ارائه کردهاست [14]. در این آزمایش عمق بتن کربناته شده با محلول فنل فتالئین به عنوان یکمعرف اندازه گیری می شود. معمولا این آزمایش بر روی بتن سخت شده در شرایط محیطیواقعی اندازه گیری می شود که می توان تحت شرایطی نفوذ CO2 را تسریعنمود [13]. می توان با اندازه گیری pH پودر بتن پروفیل pH در برابر عمق را رسم کرد و عمق کربناسیون را مشخص نمود [15].

 

آزمایش های نفوذپذیری در برابریون کلرید (آزمایش های انتشار یون کلرید)

از این آزمایش برای تعیین عللخوردگی، وضعیت و پیش بینی خوردگی و نیز تعیین نیاز به اجرای تعمیرات استفاده میگردد.با استفاده از این تست ما می توان به میزان یون کلر در اعمال مختلفبتن اشراف داشته و متوجه شویم آیا سازه نیاز به تعیرات دارد یا خیر و اینکه چهزمانی می توان پیش بینی کرد سازه دچار آسیب شود. همچنین متوجه خواهیم شد که آیاسازه در حال حاضر در شرف خوردگی می باشد یا نمی باشد. کامل ترین راه برای تعیینضریب انتشار یون کلرید در بتن طبق روش جدید ASTM C1556 [31] کهمشابه روش NTBuild 443 [32] است، می باشد. در این روش از بتن سخت شده سازه نمونه برداریشده و پس از خشک کردن آن، با تعیین یون کلرید در اعماق مختلف، با توجه به قانونفیک (Fick) ضریبانتشار یون کلرید بدست می آید که بعد آن L2/T است.

برای بتن هر پروژه می توان ضریبانتشار خاصی را درنظر گرفت. بتن ها از این نظر به ویژه در شرایط رویارویی با یونکلرید تقسیم بندی می شوند که در زیر مشاهده می گردد.

جدول 4- تقسیم بندی نفوذپذیریبتن بر اساس ضریب انتشار یون کلرید [33]

طبقه بندی نفوذپذیری

شدید

متوسط

کم

ناچیز

ضریب انتشار یون کلرید (m2/s×12-10)

بیشتر از 5

1 تا 5

2/0 تا 1

کمتر از 2/0

ضریب انتشار یون کلرید (mm2/Year)*

بیشتر از 15

3 تا 15

6/0 تا 3

کمتر از 6/0

* اعداد ذکر شده دقیقا با ردیف فوق یکساننیست.

 

یکی از پارامترهای منحصربفردیکه می توان به کمک آن و بهره گیری از اطلاعات و فرضیات دیگر در هر سنی غلظت یونکلرید پیش بینی نمود در هر عمقی به چه میزان است، ضریب انتشار یون کلر می باشد وبر این اساس زمان رسیدن غلظت یون کلرید در مجاورت میلگرد به حد آستانه تعیین میگردد که زمان شروع خوردگی را مشخص می کند [34].

 

ارزیابی و شناسایی علل، شدت،حجم و محل تخریب و آسیب سازه های بتنی جهت فرآیند تعمیرات :

مجموعه این آزمایش های که دامنهگسترده تری نسبت به بقیه فازها دارد برای ارزیابی سازه های در شرف تعمیرات بهکاربرده می شود. با مشاهد علائم آسیب به میزان جزئی یا گسترده ، بسته به ماهیتآسیب و براساس تحلیلهای اولیه ، یک یا چند تست برای شناسایی و کسب اطلاعات زیرتوسط کارشناسان با تجربه انجام می گردد:

·        کنترل نیاز یا عدم نیاز بهتعمیر

·        پیش بینی دوام سازه بدون تعمیر

·        شناسایی علل بروز آسیب

·        شناسایی محل و محدودهای تخریب ومحل های با پتاسنیل های مختلف آسیب

·        انتخاب روش تعمیر و بهسازی

 

آزمایش های کاربردی در این بخش شامل موارد ذیل میباشد:

چکش اشمیت

این آزمایش درکنار کرگیری برای ارزیابی وضعیت کیفی موجود سازه ، بتن های ضعیف ، علت بروز نقص وترک ها در سازه کاربرد دارد. اين آزمايش  براساس استاندارد ASTMC805 به نامهاي چكش بازتاب ، چكش ضربه اي ، ياآزمايش سنجش سختي نيز شناخته مي شود و يك روش غير مخرب براي آزمايش بتن مي باشد. آزمايشبر اساس اين اصل است كه بازتاب يك جرم ارتجائي به سختي سطح در مقابل جرمي كه به آنبرخورد مي كند وابسته است. در چكش اشميت جرم متصل شده به فنر وجود دارد كه باكشيدن فنر تا نقطه مشخصي ، مقدار انرژي ثابتي به آن داده مي شود. اين كار با فشاردادن چكش به سطح صاف بتن انجام مي شود . بعد از آزاد كردن ، جرم تحت اثر بازتابميله چكش ( كه هنوز در تماس با سطح بتن است ) قرار مي گيرد و مسافتي كه توسط جرمطي مي شود و برحسب درصدي از انبساط اوليه فنر بيان مي شود، عدد بازتاب ناميده ميشود. اين مقدار توسط يك نشانه كه در طول يك مقياس مدرج است حركت مي كند ، نشانداده مي شود . عدد بازتاب يك اندازه مطلق است ، چون به انرژي ذخيره شده در فنر وبه اندازه جرم وابسته مي باشد. متناسب به عدد خروجی می توان به برآوردی تقریبی ازکیفیت بتن دست یافت.

 

آزمایش التراسونیک

با استفاده ازاین تست می توان به اطلاعاتی کاربردی و دقیق از ابعاد و عمق ترکها ، ابعاد اعضاو  کیفیت بتن دست یافت. این آزمایش مبتنیبر سرعت صوت در بتن می باشد. آزمایش التراسونیک براساس استاندارد EN154-4 به وسیله دو پراب گیرنده و فرستنده و ارسالاومواج ماورا صوت در حد فاصل دو پراب و قرائت سرعت صوت به وسیله اسیلوسکوپ یاتجهیزات گیرنده اندازه گیری، و با توجه به شرایط محیطی و فواصل پراب ها اطلاعاتلازم استخراج می گردد. در حال حاضر دستگاه هایی پیشرفته این تجهیز ارائه و موردکاربرد قرار می گیرد که اطلاعات مورد نظر را به صورت تحلیل شده در اختیار کاربرانقرار می دهد.

 

هافسل

آزمایش هافسلدر این فاز برای تعیین محل هایی که نیاز به ترمیم و بازسازی به علت خوردگی دارندمورد استفاده قرار می گیرد. چرا که به طور معمول این ذهنیت وجود دارد که درتعمیرات صرفا باید در محل های که تخریب اتفاق افتاده   فرایندتعمیر صورت پذیرد. در حالی که در یک فرآیند جامع تعمیر می بایست در همه محل های باپتاسنیل بالای تخریب تعمیر با هدف پیشگیری صورت پذیرد. اما این امکان وجود دارد کهروش و مصالح  تعمیر در محلهای با پتانسیلهای بالای تخریب یا در معرض خوردگی با محل هایی که ما شاهد تخریب هستیم متفاوتباشد. در غیر اینصورت این امکان وجود دارد که پس از اتمام تعمیرات در بازه زمانیمتوسط یا کوتاهی شاهد ایجاد تخریب در نقاط جدید باشیم.

 

تعیین عمق کربناسیون

این آزمایش دراین فاز به شاسایی علت خوردگی تصویری صحیح از روش تعمیر مورد نیاز در اختیارکارشناسان قرار می دهد. همچنین می تواند معین نماید که در محل هایی که هنوز تخریبشدت نیافته و مشهود نیست به علت پایین آمدن قلیایی بتن در فاز میلگرد ها ما شاهدخوردگی در آینده هستیم یا نه. در صورت مثبت بودن این امر، باید تمهیدات لازم برایجلوگیری از آن در مجموعه پروسسه تعمیر اندیشیده شود. در غیر این صورت این امکانوجود دارد با گذشت زمانی نه چندان بلند مدت شاهد بروز خوردگی در محل هایی که درزمان تعمیر در ظاهر دارای مشکل نبوده ، باشیم.

 

ترسیم پروفیل عمق نفوذ یون کلر

در این فاز بادر اختیار داشتن اطلاعات استخراجی از این تست ضمن آگاهی از علت خوردگی میلگردها وگزینش روش تعمیر ، می توان آگاهی یافت که در بخش هایی که هنوز تخریب شدت نیافته وبا چشم قابل رویت نیست، آیا میلگردها پتانسیل خوردگی کلریدی را دارا می باشند. درصورتی که میزان یون کلر در مجاورت میلگردها بیش از حداقل مقدار مجاز باشد می بایستتهمیدات لازم جهت جلوگیری از خوردگی و تخریب ناشی از آنها دیده  و اجرا شود.

 

اسکن میلگردها

اسکن میلگردها که امروزه با استفاده از تجهیزات ویژه که به طور معمول ( برخی از دستگاه هایارائه شده بر مبنای رادار طرح و ارائه می گردند ) بر مبنای جریان الکترومغناطیس عملمی کنند اطلاعات مناسبی و تقریبا دقیقی در خصوص قطر ، تعداد ، سایز و کاور میلگردهای مدفون استخراج می گردد. این امر علاوه بر کمک به تصمیم گیری در خصوص علتخوردگی (  توجه به ضخامت کاور میلگرها کهمی توان به علت کم بودن یکی از دلایل خوردگی باشد ) با ارائه قطر و تعداد میلگردها در فرآیند تحلیلی علت ایجاد ترک های سازه ای به طراح سیستم تعمیر کمک نماید.

 

تعیین واکش قلیایی سنگدانه ها

یکی از دلایل تخریب سازه هایبتنی واکنش قلیایی سنگدانه ها می باشد. با توجه به اینکه برای انتخاب روش تعمیربهینه ، شناسایی علل تخریب الزامی است انجام این آزمایش در زمانی هایی که شرایطموجود و نوع آسیب احتمال این واکنش را در تخریب بتن محتمل می نماید می بایست تستمذکور انجام گردد. معمولا بیشتر آزمایش ها در این زمینه بر روی ملات میباشد و یا شرایط خاصی همچون تشدید شرایط حاکم و یا افزایش قلیایی ها در ملات و یامحیط نگهداری را دارا می باشد. طبق استاندارد ASTM C1293 و تعدادی ازاستانداردهای کانادایی، انبساط بتن در شرایطی نزدیک به واقع اما در دمای 38 یا 60درجه با رطوبت 100درصد را در زمانی طولانی تر از 6ماه و یا یک سال و بیشتر بدست میآورند. معیارهایی همچون انبساط 04/0 درصد پس از سه ماه در 60 درجه سانتیگراد و یاپس از یک سال در 38 درجه سانتیگراد ارائه شده است. به هرحال در این آزمایش انبساطبالقوه بتن بدست می آید. برای سنگدانه کربناتی از ASTM C1105 استفاده میشود و معیارهایی برای آن ارائه شده است.

 

 

آزمایششدت خوردگی میلگردها

بااستفاده از این آزمایش می توان در خصوص ضرورت و زمان مناسب تعمیرات تصمیم گیرینمود . شدت خوردگی میلگردها معمولا به صورت mA/cm2 و یا mm/Year بیان میگردد. آزمایش شدت خوردگی میلگردها در واقع آهنگ خوردگی میلگردها را در زمان آزمایشو در شرایط موجود حاکم بر آن نشان می دهد و در اصل بر حسب میکرو آمپر بر هر سانتیمتر مربع از سطح میلگرد بیان می شود. هر mA/cm2 1 در واقعمعادل 6/11 میکرومتر خوردگی در سطح میلگرد در هر سال می باشد که بر اساس تجربیاتموجود این تبدیل انجام می گردد.

امروزهاین آزمایش در آزمایشگاه و همچنین در کارگاه انجام می شود که در آزمایشگاه ازدستور استاندارد ASTM G5 [68] استفاده می گردد. اما دستورالعمل استانداردی برای کارگاهوجود ندارد. اندازه گیری شدت خوردگی میلگردها به روش پتانسیواستاتیک یاپتانسیودینامیک انجام می شود که روش پتانسیواستاتیک کاربرد بیشتری در مورد خوردگیمیلگردهای بتن دارد.

دراین آزمایش علاوه بر اندازه گیری اختلاف پتانسیل (نیم پیل)، مقاومت الکتریکی بتنموجود در نزدیکی میلگرد اندازه گیری می شود و بر اساس این اندازه گیری ها، شدتخوردگی میلگردها بدست می آید.

نتیجهاین آزمایش اطلاعات خاصی را در مورد کیفیت بتن بدست نمی دهد هرچند نفوذپذیری بتن وکم بودن مقاومت الکتریکی آن می تواند به افزایش شدت خوردگی منجر شود. در پژوهش هایآزمایشگاهی، نمونه های شبیه به نمونه های نیم پیل تهیه و در شرایط یکسان در آب نمکنگهداری می گردد و در صورتی که میلگردها یکسان باشد، زیاد بودن شدت خوردگی نشانهبی کیفیتی بتن اطراف آن خواهد بود.

دستگاهمورد استفاده و رایج در تعیین شدت خوردگی میلگردها در کارگاه موسوم به گالواپالساست. شدت خوردگی میلگردها با روش گالواپالس دارای طبقه بندی زیر می باشد [69].

جدول15- طبقه بندی شدت خوردگی میلگرد بر اساس روش گالواپالس

میزان شدت خوردگی

ناچیز

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

شدت خوردگی میلگرد (mm/Year)

کمتر از 6

6 تا 23

23 تا 58

58 تا 174

بیش از 174

شدت جریان خوردگی میلگرد در سطح (mA/cm2)

کمتر از 5/0

5/0 تا 2

2 تا 5

5 تا 15

بیش از 15

 

آزمایش های ویژه

بسته به آسیبهای دیده شده در سازه و مجموعه علل رایج در تخریب سازه ها ، با توجه به شرایط بهرهبرداری از سازه ها و نیز وضعیت محیطی، به صورت خاص می بایست از تست های لازمبرای  شناسایی علل و گزینش روش تعمیراستفاده شود. از جمله این تست ها می توان به تاثیر مواد شیمیایی بر بتن ، نفوذپذیری ، تاثیر باکتری های مخرب ، ضریب انبساط حرارتی، کرگیری ، مقاومت فشاری،مقاومت کششی ، مقاومت الکتریکی ، جذب آب سطحی ، جدب آب نهایی، عمق نفوذ آب ، نفوذپذیری در برابر گاز، مقاومت سایشی  و ...استفاده نمود.

 

آزمایش های بررسی و کنترل کیفیت عملیات تعمیراتسازه های بتنی:

مجموعه اینگروه آزمایش ها با هدف تضمین و کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات انجامی صورت می پذیرد.این آزمایش ها بسته به روش و مصالح ترمیم و بازسازی براساس استانداردهای تعمیر ویا معرفی شده از سوی تولیدکنندگان صورت خواهد پذیرفت.

آزمایش هایتضمین کیفیت: آزمایش های بررسی کیفیت برای بررسی مصالح مصرفی و تطاتبق آنها بامشخصات خواسته شده طرح و صحت سنجی مشخصات فنی ارائه شده از سوی تولید کننده و نیزارزیابی شرایط پیش نیاز اجرا به کار گرفته می شود. آزمایش های مذکور شامل مواردذیل بوده که ممکن است بسته به شرایط پروژه، یک یا چند آزمایش مورد نیاز بوده و یادر شرایط خاص آزمایشهای دیگیری لازم باشد :

·        مقاومت فشاریمصالح تعمیری

·        مقاومتشیمیایی مصالح در برابر شرایط بهره برداری

·        تعیین میزانجمع شدگی

·        تعیین میزانرطوبت محیط و بستر

·        میزاننفوذپذیری محصول

·        تعیین دمایمحیط و بستر تعمیر

·        تعیین مقاومتخمشی

·        تعیین ضریبانبساط حرارتی

·        تعیین مقاومتسایشی

·        تعیین وزنمخصوص مصالح مصرفی

 

آزمایش هایکنترل کیفیت :

تست های کنترل کیفیت جهت ارزیابی کیفیت اجراییتعمیرات و پس از اجرا انجام می گیرد. این گروه از آزمایش ها بسته به نوع عملیاتتعمیرات، اهیمت سازه و شرایط بهره برداری گزینش و انجام خواهد گرفت.

·        تست چسبندگی PULLOFF

·        تست گیرداریقطعات فلزی PULL OUT

·        تست ضخامتسنجی

·        تست نفوذپذیری

·        آزمایشبارگذاری

·        تست آب گیری

 

نتیجه گیری :

آزمایش هایغیرمخرب هرگز یک اقدام کولس و هزینه اضافه نمی باشد، بلکه با ارائه اطلاعاتکاربردی و انجام تعمیرات به هنگام و هدفمند و بهینه، منجر به کاهش هزینه هاینگهداری می گردد. در صورت عدم به کارگیری آزمایش های مذکور ، با گسترش علل تخریببرای شناسایی آسیب از سوی بهره برداران ، هزینه های نگهداری افزایش چند برابریخواهد داشت. همچنین در این حالت یا شاهد تعمیرات ناقص و بروز تخریب در نواحی جدیددر بازه های نه چندان بلند خواهیم بود و یا با تعمیرات ساختگیرانه غیر ضروری باعثافزایش هزینه های نگهداری سازه ها می گردد. از یان رو باید توجه داشت که آزمایشهای غیرمخرب نقش غیرقابل اغماضی در موفقیت تعمیرات داشته و با صرف هزینه ای ناچیز، باعث حداکثری شدن دوام سازه ها با کمترین هزینه می گردد. همچنین انجام بازدیدهای دوره ای و تهیه شناسنامه های سازه ای می تواند گام و فرآیندی ارزشمند در حفظسرمایه های ملی و خصوصی به شمار آید. این آزمایش ها با تضمین و کنترل کیفیت در فازاجرا باعث اطمینان از موفقیت آمیز بودن تعمیرات و تامین پیش نیاز ها و دوام موردنظر می شود.


or
or
A password will be send on your post
Registration