Spectr News Theme

اجرای آب بندی استخر و مخازن بتنی آب

کد خدمات : 5

آب بندی استخر و مخازن آب

آب بندی استخرها و مخازن آب از دو منظر حفظ ونگهداری آب و نیز دوام و استکام سازه مورد نیاز و توجه می باشد. آب بندی استخرها  در مرحله ساخت و پس از ساخت قابل اجرامی باشد.

 

آب بندی استخر و مخازن آب در حینساخت :

استخر و مخازن آب به دو صورت بلوکی یا بتنی وتمام بتنی احداث می گردند. به طور معمول مخازن بنایی و بلوکی در استخر و منابع آبکوچک مورد استفاده قرار می گیرد و در مخازن بتنی بزرگ با توجه به احتمال نشست وجابجایی از مصالح بتنی مسلح استفاده می گردد. در این جا به نکات کلیدی و مراحل اجرایدو سیستم با دیدگاه آب بندی اشاره می شود.

 

مخازن و استخر های بتنی بلوکی و بنایی:

·        در این استخر ها که می بایست به صورت مدفون اجراگردند یکی از مهمترین مراحل تحکیم بستر می باشد. عدم استحکام مناسب باعث نشست وایجاد ترک و نشت آب از استخر و منابع می گردد. سطح زیر کار باید با شفته آهک بهمیزان حداقل 95 درصد کمپکت شود.

·        دیوراها باید حداقل چهل سانتیمتری با بلوک یا آجرفشاری اجرا گردد. درون بلوک ها باید آرماتور نمره 14 نصب و به طور کامل با بتن پرگردد.

·        پشت دویار با استفاده از شفته آهک به خوبی پر وکوبیده شود.

·        لوله ها باید در حین ساخت نصب و از شکستن دیوارپس از اتمام خود داری شود.

·        کف مخزن یا استخر باید یک لایه بتن عیار 400 بایک لایه مش نمره 14 ، به همراه افزودنی بتن Dezomix 4500 ریخته شود . میزان استفاده از افزودنی 7 درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

·        یک  لایهپلاستر عیار 350 به ضخامت دو تا سه سانتیمتر بر روی سطح دیوار کشیده شود به نحویکه سطح کار صاف و یکنواخت گردد.

·        یک ماهیچه به ابعاد 15*15 با ملات ماسه سیمان بهعیار 350 به همراه افزودنی Dezobond P-2200و الیاف پلی پروپیلین کشیده شود. مقدار افزودنی 5 درصد وزن سیمان مصرفی یعنی 2.5کیلو برای هر کیسه سیمان و میزان مصرف الیاف 2 کیلو در هرمترمکعب می باشد. این امربرای چسبندگی خوب و عدم ترک خوردگی ماهیچه می باشد.

·        اجرای پوشش آب بندی Chimex 127   به میزان دو کیلوگرم درمترمربع در دو لایه ، بهتر است که در بین دو لایه برای استحکام بیشتر یک لایه مشفایبرگلاس 60 گرم اجرا شود. از مزایای این سیستم آب بندی انعطاف پذیری بالا ، دوامبالا ، عدم ترک خوردگی ، ایجاد پل بر روی ترکها ، مقاومت در برابر گرم و سرد شدن ،مقاومت در برابر سولفات و کلر ، مقاومت در برابر تابش خورشید و ... می باشد. اینپوشش قابلیت اجرا بوسیله ایرلس و برس را دارد.

·        تست آبگیری مخزن یا استخر

·        در صورت نیاز اجرای کاشی کار

توجه : یکی از روش هایی که همچنان از سوی برخی مجریانبه خصوص اجار کنندگان سنتی مورد توجه و قرار دارد ، استفاده از  انواع چسب بتن با ترکیب ملات پایه سیمانی و اجرابه صورت پلاستر می باشد. واقعیت این است با توه به مشکلات فراوان این امر در اغلبموارد با مشکلاتی رو در رو خواهد بود. مهمترین نطقه ضعف این امر وجود درهای اجراییدر پلاستر می رباشد که خود محلی بر نشت آب می باشد.

 

مخازن و استخر های بتنی :

·        در این استخر ها که می بایست به صورت مدفون یابیرون از زمین اجرا گردند یکی از مهمترین مراحل تحکیم بستر می باشد. عدم استحکاممناسب باعث نشست و ایجاد ترک و نشت آب از استخر و منابع می گردد. سطح زیر کار بایدبا شفته آهک به میزان حداقل 95 درصد کمپکت شود.

·        اجرای بتن مگر و آرماتور بندی براساس نقشه ها

·        نصب واتراستاپ پی وی سی 30 سانتیمتری : با توجهبه اینکه عمده نشت آب در مخازن و استخر ها از درزها اتفاق می افتد این موضوع ازاهمیت بالایی برخوردار است. از پاره شده یا سوراخ کردن واتراستاپ خودداری شود.واتراستاپ باید به نحوی نصب گردد که نصف آن در لایه بتن اول مدفون شود. برای اینامر نیاز است که دیوار به صورت رامکا اجرا شود تا ارتفاع بتن به نحوی باشد که تامرکز واتراستاپ به صورت یکپارچه با کف ریخته شود. بهتر است برای نصب واتراستاپ ازگیره های مخصوص استفاده شود تا واتراستاپ سوراخ نشود و استجکام کافی را داشته و درحین بتن ریزی جدا نشود. برای اتصال دو واتراستاپ از هویه و چسب پی وی سی استفادهشود و از سوزاندن واتراستاپ خود داری شود. در درزهای اجرایی از واتراستاپ تخت وبدون حفره استفاده شود.

·        در بتن ریزی از افزودنی ژل میکروسیلیس آب بند Dezomix 4500 استفاده شود. میزان مصرف این افزودنی 7 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد. بایددقت شود تا بتن به خوبی متراکم شود و از ایجاد درز سرد خود داری شود. در صورتایجاد درز یا بتن ریزی در چند مرحله باید حتما از واتراستاپ بنتونیتی یا پی وی سیدر درزها استفاده شود.

·        در قالب بندی دیوراها از کاور بولت آب بنداستفاده شود.

·        ترجیحا باید بتن به صورت پکپارچه ریخته شود.

·        دور لوله های مدفون ورودی و خروجی واتراستاپهیدروفیلی منبسط شونده نصب گردد و لوله ها پیش از بتن ریزی به چسب اپوکسی آغشتهشود.

·        اجرای پوشش آب بند سوپر الاستومری سیمانی-اکرلیکی Chimex127  بر روی کل سطح کار به میزان 1.5 تا 2 کیلوگرم درمترمربع.

·        انجام تست آب بندی و رفع نقص های احتمالی .

·        اجرای کاشی کاری در صورت نیاز.

 

 

اجرایآب بندی مخازن و استخر های موجود

استخر و مخازن بنایی و بلوکی :

در صورتی که استخر موجود دارای ترک باشد ابتداباید ترک ها ترمیم شود. برای این امر از چسب بتن Dezobond P-2200 و ملات ترمیم کننده Dezosive 1020استفاده کنید. ابتدا ترک را باز و سپس با ترکیب دو محصول معرفی شده به میزان 2.5کیلوگرم برای هر کیسه ، محل را با آن پر نمایید.

سپس در محل اتصال بتن کف به دیوار با استفاده ازملات ماسه و سیمان و چسب DezobondP-2200ماهیچه ای به ابعداد 15*15 سانتیمتر اجرا نماید.

اکنون بر روی کل سطح کار پوشش Chimex 125  یا Chimex 127  رابه میزان 1.5 تا 2 کیلوگرم در مترمربع در دو لایه به همراه مشکل فایبرگلاس 60 گرماجرا نماید. در زمان اجرا سطح کار باید مرطوب باشد.

پس از گذشت دو روز ، استخر را آبگیری کنید و درصورت وجود نشت عملیات را به صورت موضعی تکرار فرمایید. از مزایای این سیستم میتوان به انعطاف پذیری ، مناسب برای آب شرب ، مقاومت در برابر آفتاب ، مقاومت دربرابر سولفات و کلر اشاره کرد.

 

استخربتنی :

در صورتی که استخر موجود دارای ترک یا نقاط کرمو باشدابتدا باید ترک ها ترمیم شود. برای این امر از چسب بتن Dezobond P-2200 و ملات ترمیم کننده Dezosive 1020استفاده کنید. ابتدا ترک را باز و سپس با ترکیب دو محصول معرفی شده به میزان 2.5کیلوگرم برای هر کیسه ، محل را با آن پر نمایید.

سپس در محل اتصال بتن کف به دیوار با استفاده ازملات ماسه و سیمان و چسب DezobondP-2200ماهیچه ای به ابعداد 15*15 سانتیمتر اجرا نماید.

اکنون بر روی کل سطح کار پوشش Chimex 125  یا Chimex 127  رابه میزان 1.5 تا 2 کیلوگرم در مترمربع در دو لایه به همراه مشکل فایبرگلاس 60 گرماجرا نماید. در زمان اجرا سطح کار باید مرطوب باشد. همچنین می توان برای این امراز پوشش نفوذگر کریستال شونده Crystal 25استفاده کرد.

پس از گذشت دو روز ، استخر را آبگیری کنید و درصورت وجود نشت عملیات را به صورت موضعی تکرار فرمایید. از مزایای این سیستم میتوان به انعطاف پذیری ، مناسب برای آب شرب ، مقاومت در برابر آفتاب ، مقاومت دربرابر سولفات و کلر اشاره کرد.

 

آببندی استخر در حالت فشار منفی :

در ابتدا توصیه می شود این امر را به دست متخصصینبا تجربه بسپارید. در صورتیکه به علت حجم کم یا در دسترس نبود پرسنل تخصصی تصمیمبه اجرای آب بندی فشار منفی نمودید از روش زیر استفاده نماید.

·        ابتدا بتن های ضعیف را تخریب نماید

·        با استفاده از تعبیه شلنگ درون دیوار آب را هدایتنماید تا از نقطه ای مشخص به راحتی خارج شود.

·        سپس با استفاده از ملات آب بند آنی گیر Watershuck محل های نشت باقیمانده را آب بندی نماید .برای این کار ملات مورد نظر را با فشار در محل نشت قرار دهید تا ظرف چند لحظه محلخشک شود.

·        سپس بر روی سطح کار پوشش Chimex 235 را در سه لایه به میزان سه کیلوگرم در مترمربع ، به همراه یک لایهمش ،اجرا نماید.

·        پس از گذشت دو روز ، اکنون می توانید محل شلنگ راببنید.

 


or
or
A password will be send on your post
Registration