Spectr News Theme

آزمایش های غیرمخرب ، ارزیابی ، کارشناسی و ارائه روش ترمیم و بازسازی سازه های تصفیه خانه نیروگاه کازرون

کد پروژه : 7

آزمایشهای غیرمخرب ، ارزیابی ، کارشناسی و ارائه روش ترمیم و بازسازی سازه های تصفیهخانه نیروگاه کازرون

براساس این قرارداد که فی مابین مجموعه کلینیک فنیو تخصصی بتن ایران و نیروگاه گازرون منعقد گردیده اقدام به بررسی وضعیت موجود و ارائهگزارش وضعیت و روش تعمیرات سازه های چندگانه تصفیه خانه شیمیایی آب نیروگاه کازرونگردیده است.

سازههای مورد نظر به علت نشت اسید دچار خوردگی و تخریب های موضعی در برخی مناطق گردیدهبودند که برای دستابی به وضعیت کیفی موجود سازه ، با استفاده از تست های هافسل ، اسکنبتن ، التراسوینک و چکش اشمیت ، وضعیت بتن مورد ارزیابی قرار گرفت و براساس آن پیشنهادهای لازم جهت تعمیرات سازه ها به کارفرما ارائه شد.

شما می توانید برای کسب اطلاعات و مشاوره در خصوصآزمایش های غیر مخرب ، ارزیابی و کارشناسی ، ترمیم و بازسازی سازه های بتنی ، آب بندیو مقاوم سازی سازه های بتنی با بخش مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (44618462-44618379 ) تماس حاصل فرمایید.

or
or
A password will be send on your post
Registration