آیا مصرف فوق روان کننده باعث کاهش مقاومت می شود ؟

آیا مصرف فوق روان کننده باعث کاهش مقاومت می شود ؟

کد مطلب : 22

در پروژه اي كه از مواد فوق روانكننده استفاده مي شد و درپاي كار به بتن اضافه مي گشت كاهش جدي مقاومت در كارگاه نسبت به مقاومت مشخصه ديده مي شد؟ چرا؟

معمولاً نبايد چنين حالتي بوجود آيد و كاهش جدي مقاومت ديده شود مگر اينكهفوق روان كننده بصورت غير معمول، حباب زائي داشته باشد و يا در نسبت آب به سيمانبتن، افزايش چشمگيري حاصل شده باشد. در بسياري از پروژه ها ديده مي شود كه مصرفكننده يا توليد كننده بتن، از مقدار فوق روان كننده كمتر از آنچه در طرح مخلوطداده شده است استفاده مي كند اما همان رواني را بدست مي آورد. بديهي است در اينحالت حتماً نسبت آب به سيمان بتن در كارگاه به شدت افزايش مي يابد.

لازم است پيمانكاران و ناظرين محترم به اين نكته توجهنمايندكه همه فوق روان كننده را بايد اضافه نمود و در واقع بايد آب را چنان تنظيمنمود كه به اسلامپ و رواني لازم و مندرج در طرح مخلوط دست يابيم. مسلماً با عدممصرف فوق روان كننده يا بخشي از آن، تامين رواني به عهده آب خواهد بود كه معناي آنافزايش شديد نسبت آب به سيمان خواهد بود و نتيجه آن كاهش مقاومت و دوام و افزايشنفوذپذيري آن مي باشد.

or
or
A password will be send on your post
Registration