بهترین زمان مصرف و اضافه کردن فوق روان کننده  های بتن

بهترین زمان مصرف و اضافه کردن فوق روان کننده های بتن

کد مطلب : 24

 

افزودنيهاي روان كننده يا فوق روان كننده را چه مدتي قبل از بتن ريزي مي توان به بتن اضافه كرد؟

 هرچه فاصله زماني اختلاط اين مواد با بتن تا بتن ريزي كمتر باشد فرصت بيشتري موجود است تا از كارائي حاصله بهره بگيريم. به همين دليل گاهترجيح مي دهند در حمل هاي طولاني مدت، همه يا بخشي از مواد افزودني روان كننده يافوق روان كننده را در پاي كار با بتن مخلوط نمايند كه خطرات آن قبلاً تشريح شد امااگر دقت كافي اعمال شود اين كارميسر است.

برخي روان كننده ها مانند ليگنوسولفوتاتها مدت تاثيرزيادي دارند اما قدرت روان كنندگي و كاهندگي آب آنها محدود است. مواد نفتالينيمعمولاً داراي افت اسلامپ بيشتري هستند ولي قدرت آنها از روان كننده ها نيز بيشترمي باشد. مواد ملاميني از نظر افت اسلامپ شديد در راس همه مواد روان كننده يا فوقروان كننده قرار دارد اما قدرت روان كنندگي و كاهندگي آب خوبي دارد.

 

مواد پلي كربوكسيلاتي كه بسيار قوي تر از سايرين هستند مي توانند افت اسلامپ زياد يا كمي داشته باشند. ناگفته نماند كه با افزودن مواديبه اين افزودني هاي روان كننده يا فوق روان كننده و يا بكارگيري يونهاي مختلف درآنها مي توان بر حفظ اسلامپ آنها، زودگيري و ديرگيري آنها تاثير گذاشت.

 

or
or
A password will be send on your post
Registration