Spectr News Theme

چسب اپوکسی بتن DEZOBOND P-1800

کد مطلب : 131

 

DEZOBOND  P-1800

Epoxy bondingagent for concrete repairs,

Bonding concrete to concrete ,

steel and granolithic

 

براساس استاندارد      ASTM C881 Type 2

شرح:

Dezobond P-1800  یک چسب اپوکسی دائمی برایاتصال بتن ، ملات ، نصب سنگ ، کاشی و سرامیک ضد اسید در داخل و یا خارج سازه میباشد . این محصول قادر به تحمل مقداری رطوبت قبل و حین سخت شدن می باشد ولی پس ازسخت شدن تبدیل به لایه ای آب بند می شود . قدرت چسبندگی نهایی این محصول بیشتر ازمقاومت کششی بتن می باشد. Dezobond P-1800کاهش حجم ندارد و تشکیللایه ای هموار و بدون تنش می دهد.

مصارفاولیه :

Dezobond P-1800 را می توان بر روی سطوح تمیز ، سفت و بادوام استفاده نمود مانند :بتن ، فولاد ، کاشی و آجر لعاب دار ، آجرهای سنگی و سرامیکی ، آجر و یا کفموزائیکی . همچنین برای پوشش دادن سطح سنگ فرش ها ، بتن قدیمی پوسیده و آجرهایصنعتی و نیمه صنعتی ، کاشی های معمولی و ضد اسید .


امتیازات:

  • مقاومت زیاد
  • بدون انقباض
  • تحمل رطوبت
  • دوام زیاد
  • مقاوم در برابر حملات شیمیایی
  • نصب و کسب مقاومت سریع
  • بسته بندی توزین شده

بستهبندی :

 در بسته های 15 کیلوگرمی شامل رزین پایه پودر وواکنش گر عرضه می گردد.

 

ویژگیها :

وزنمخصوص : 1485 کیلوگرم در مترمکعب

مدتزمان کارآیی : در دمای 25 درجه سانتیگراد به مدت 50  دقیقه و در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 30دقیقه .

سختشدن ظاهری: در دمای 25 درجه سانتیگراد ، 9.5 و در دمای 40 درجه سانتیگراد ، 5.5ساعت

سختشدن نهایی : 7 روز

 

روشاجرا :

آمادهسازی سطح :

سطوحرا به طور کامل تمیز نمائید . تمام تکه های جدا شده ، شیرآبه سیمان ، گرد و خاک ،ماده عمل آوری ،سخت کننده های کف ، روغن ، گریس ، چربی ، قیر و یا رنگ بایستی زبرشوند . سطوح صیقلی بایستی زبر شوند . اگر روغن ، گریس ، چربی ، قیر و مانند آن هاوجود دارد بایستی قبل از انجام دیگر کارهای آماده سازی پاک شوند .تمام شیرابه هایا بتنهای تردد و شکننده بایستی با زخمه زنی یا شن پاشی برداشته یا خراشیده شوندتا سطحی سفت بدست آید . بتن جدید بایستی خشک شود تا انقباض و تغییر حالت آن بهحداقل برسد . چنانچه سطح بتن با روغن قالب اشیاع شده باشد لازم است تمامی عمقاشباع با ماسه پاشی ، تراشیدن و در صورت لزوم تخریب تمامی بتن آلوده برداشته شود .تمام مواد عمل آوری باید پاک شده و یا تراشیده شوند و عملیات بر روی سطحی تمییز و عاریاز گرد و خاک انجام پذیرد.

 

اختلاط:

تمامیمحتوی ظروف کوچک تر ( بخش واکنش گر رزین پایه ) را در ظرف بزرگتر بریزید . به طورکامل آنرا مخلوط نماید . برای اختلاط از یک کاردک سفت و یا یک دریل دور کند با همزن استفاده کنید تا مخلوطی هم رنگ و یکنواخت بدست آید . این عمل به طور معمول حدودسه تا پنج دقیقه به طول خواهد کشید . سعی نکنید که بخشی از آن را مخلوط و یا آن رارقیق نمائید.

 

راهنمایاجرا :

Dezobond P-1800 بایستی در یک لایه یکنواخت به کمک قلم موی کوتاه یا ماله ، و یاکاردک روی سطح زده شود . برای مدت زمانی رها شده و سپس پوشش رویی اجرا گردد. اینمدت زمان به شرایط کار بستگی دارد ولی به طور معمول 30 دقیقه در دمای 25 درجه و 10دقیقه در 40 درجه سانتیگراد می باشد . در این مدت سطح Dezobond P-1800 بایستی تمیزنگهداشته شود . به خصوص روی سطوح افقی .

 

اندودکردن و ملات کاری :

درهنگام اندود کردن و یا اجرای ملات روی Dezobond P-1800 روش های الزامی کار بایستی مد نظرقرار گیرند . عمل آوری سنگ فرش ، کاشی ، اندود و یا ملات ضروری است . برای اینمنظور می توانید با آب تمیز سطوح را خیس نموده و یک ورق پلی اتیلن روی آن قراردهید و یا با مواد عمل آوری سری Dezocure سطوح را پوشش دهید . عدم توجه بهاین موارد باعث ترک خوردن و یا شکستن ملات می شود .

درزهایانبساطی موجود در سازه بایستی در ملات و یا اندود سطحی نیز ادامه یابد و پس از خشکشدن با انواع محصولات گروه Dezoflex پرشوند.

 

دما:

به  دلیل اینکه  هوای  سرد باعث  تاخیر  در گیرش      Dezobond P-1800 می شود ، سعیکنید حتی الامکان از اجرای آن در دمای سرد خودداری شود . اگر چه DezobondP-1800 در دماهای پایین نیز به آرامی سخت می شود ، دمای 7+ تا 10+ درجهسانتی گراد را می توان حداقل دمای کار لحاظ نمود تا اندود کاری با موفقیت انجامپذیرد.

 

مراقبتاز وسایل کار :

تازمانیکه Dezobond P-1800 به طور کامل خشک نشده ، میتوان آن را با حلال شماره 2 تمیز نمودولی پس از خشک شدن بایستی با ضربه و یا سوزاندن ابزار را تمییز نمود.

 

پوششدهی :

هرکیلوگرم می تواند 1 تا 2.7 مترمربع را بسته به وضعیت سطح  ، ضخامت اجرا و نوع مصرف پوشش دهد .

 

انبارداری :

اینمحصول را در محیط سربسته و به دور از تابش مستقیم خورشید و دمای زیاد نگهدارینمائید . در مناطق گرمسیری می بایستی این محصول در جای تهویه دار نگهداری گردد.

عدمتوجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می شود.

 

نکاتایمنی :

همانندتمامی محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها ، دهان ، پوست و مواد غذاییپرهیز گردد ( این دستورالعمل در مورد بخار آن تا زمان خشک شدن نیز جاری می باشد ).در صورت تماس با پوست و چشمها بلافاصله آن را تمیز نماید . اگر به طور اتفاقیبلعیده شد . اقدامات پزشکی انجام شود . در ظرف ها را پس از استفاده ببندید و برایاطلاع از انبار داری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعهنمایید.

 

تاییدیهکیفیت :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشد .

 

or
or
A password will be send on your post
Registration