Spectr News Theme

اسپیسر و فاصله نگهدار پلاستیکی آرماتور بتن PLASTIC SPASER

کد مطلب : 151

 

PLASTIC SPASER

اسپیسر پلاستیکی بتن

شرح :

اسپیسر ( SPACER  ) در لغت بهمعنی فاصله گذار می باشد. اسپیسرهای پلاستیکی بتن  برای رعایت پوشش میلگردها در سازههای مسلح مثل دالها و دیوارها پی ها و سایر احجام بتنی مسلح قابل استفاده بوده ودر پروژه های نظیر سد و تونل و سایر ساختمانها و مستحدثات مصرف میشوند.

 

کارگران در زمان کوتاه قادر به حمل انواع آنها درکارگاه می باشند. حداقل پوشش بتنی روی آرماتورها که به عنوان محافظ برای آرماتورهادر برابر هواو اثرات دیگر است، از سطح بتن تاسطح بیرونی فولادی که ضابطه پوشش در موردان اعمال میگردد، محاسبه میشود. در موردی که حد اقل پوشش برای یک نوع عضو ساختمانیبیان شده است، حداقل پوشش بتن اگر آرماتور عرضی میلگردهای اصلی را در برگرفته باشدتا لبه خارجی خاموتها، تنگها و مارپیچها اندازه گیری می شودو اگر بیش از یک ردیفآرماتور اصلی بدون خاموتها یا تنگ به کار برده شود، تا سطح خارجی بیرونی ترین ردیفمیلگردها اندازه گیری می شود. اسپیسرها ضمن بالا بردن کیفیت سازه ها به سرعت اجرایعملیات ساختمانی تیز کمک می کنند.

 

 

اسپیسر پلاستیکی ( PLASTIC SPASER )

اسپیسرهای پلاستیکی بتن از جمله اسپیسرهای ساختمانیمی باشند که در صنعت ساختمان کاربرد بالایی دارند. اسپیسر در لغت به معنای فاصلهگذار می باشد که عموماً فضای بین میلگرد و قالب را تامین می کند. چنانچه گفته میشود به ازای هر دو میلیمتر کاهش در ضخامت بتن روی میلگرد 5 سال عمر سازه را کاهش واز دوام و عمر و پایایی سازه می کاهد. اسپیسرها مهمترین ابزار برای رسیدن به پوششبتنی الزامی هستند. از ضعفهای متداول و قابل پیشگیری در سازه های بتن مسلح تاثیرپذیری از عوامل و عناصر مخرب اطراف می باشد.اکسیژن و رطوبت محیط می تواند با نفوذدرون بتن و رساندن خود به میلگردها باعث سرعت بخشیدن به خوردگی میلگردها شود و ازعمر مفید سازه بکاهد این در حالی است که پوشش بتنی روئ میلگرد میتواند به عنوانمهمترین عامل جلوگیری از خوردگی محسوب شودو زمانیکه میلگرد در سطح بتن نمایان میشود اثر شیمیایی رطوبت بسیار سریع است. با استفاده از فاصله نگهدارها پوشش الزامیبتن روی میلگردها رعایت می شود.آنچه از یک فضا ساز مورد انتظار است آنستکه با شبکههای میلگرد هم خوانی داشته باشد و وظیفه نگهداری شبکه های میلگرد در خلال بتن ریزیسازه مسلح را در خلال بتن ریزی به خوبی ایفا نماید.این وظیفه توسط نگهدارنده هایبا دوام ساخته شده با استفاده از مواد غیرخورنده که تولید آنها بسیار آسان استامکانپذیر می باشد.

 

اسپیسرهابا فراهم آوردن امکان ایجاد پوشش بتن کافی ، نقش چشمگیری در افزایش  عمر سازه های بتنی دارند. اسپیسرهای پلاستیکیبا طراحی خاص ، مواد اولیه سازگار با بتن ، حمل و نقل راحت و قیمت مناسبدر اشکال ، انواع و اندازه های مختلف  برای کاربردهایی نظیر  فونداسیون ها ، سقف ها ، دیوارها ، ستون ها و... مورد استفاده قرار می گیرند.

 

اسپیسر گرد دیوار  : این اسپیسر مخصوص سطوح عمودی می باشد که اصطلاحاًبه آن اسپیسر خورشیدی یا چرخی گفته می شود .

موارد کاربرد و میزان مصرف : در سطوحعمودی مانند دیوار ، ستون و مقاطع مدور مورد استفاده  قرار می گیرد وحتی از این اسپیسر می توان در انواعبتن های پیش ساخته نیز استفاده کرد . و میزان استفادهاز این اسپیسر دردیوارها 3عدد در هر متر مربع از سطح دیوار می باشد و در ستون 16 عدد  در ستون هایی باارتفاع 3 متری و برای ستون هایی با ارتفاع بالاتر تعداد 24 عدد پیشنهاد می شود .

 اسپیسر دو شبکه  : مقاومت عالی و تحملبار نقطه ای (تا 300 کیلوگرم ).

مواردکاربرد و میزان مصرف : در دال های بتنی و کف های دومش مورد استفاده قرار میگیرد که این قطعه به صورت دو تکه ( نری و مادگی ) طراحی شده که قسمت مادگی یا پایهپوشش 30 -25 میلی متری ایجاد می کند و نری آن هم در سایزهای90 الی 150 میلی مترطراحی شده و انتخاب آنها بر اساس ضخامت سقف صورت می گیرد ومیزان استفاده از ایناسپیسر 4 عدد در هر مترمربع از واحد سطح می باشد .

 

اسپیسرهارد : فاصله نگهدار پلاستیکی هارد برای سازه های سنگینمانند فوندانسیون ، تیرهای سنگین و کف به کار می رود . این اسپیسر ها برای میلگردتا قطر 32 پیش بینی شده است و دارای توان  تحمل بار  تا 270 کیلوگرم می باشند .

اسپیسر گرد دیوار : این اسپیسر مخصوص سطوح عمودی می باشد که اصطلاحاًبه آن اسپیسر خورشیدی یا چرخی گفته می شود .

موارد کاربرد و میزان مصرف : در سطوح عمودی مانند دیوار ، ستون و مقاطع مدورمورد استفاده قرار می گیرد وحتی از این اسپیسر می توان در انواع بتن های پیش ساختهنیز استفاده کرد . و میزان استفادهاز این اسپیسر دردیوارها 3 عدد در هر متر مربعاز سطح دیوار می باشد و در ستون 16 عدد  در ستون هایی با ارتفاع 3 متری و برای ستون هایی باارتفاع بالاتر تعداد 24 عدد پیشنهاد می شود .

 

اسپیسر سبک  : استحکام مناسب و تحمل بار نقطه ای (تا 25کیلوگرم)

موارد کاربرد و میزان استفاده :  سازه های سبک ، سقف های کامپوزیتی ، قطعات پیش ساخته بتنی که قطرمیلگرد آنهازیر 16 میلی متر است استفاده می گردد.و میزان استفاده اسپیسر سبک در  هر مترمربع از واحد سطح 4 عدد می باشد.

 

اسپیسر متوسط : استحکام بالا با قابلیت تحمل بارنقطه ای (تا 150 کیلوگرم)

موارد کاربرد و میزان مصرف : در سازه هایی با وزن متوسط مانند تیرها، پوترها وکف سازی های نیمه سنگین که قطر میلگرد آنها 10 الی 20 میلی متر می باشد مورداستفاده قرار می گیرد . میزان مصرف در کف های متوسط و نیمه سنگین 4 عدد درهرمترمربع از واحد سطح و در تیرها و پوترها 3 عدد در هر مترطول می باشد .

اسپیسر سنگین  : مقاومت عالی و با تحمل بار نقطه ای تا 270 کیلوگرم

موارد کاربرد و میزان مصرف : در کف سازی های سنگین و پرتراکم مانند فوندانسیون وتیرو شناژ که قطر میلگرد آنها از سایز 18 الی 32 میلی متر می باشد مورد استفادهقرار می گیرد . و میزان مصرف در کف هایی با وزن سنگین و پرتراکم 4 عدد در هرمترمربع از واحد سطح و در تیرها و پوترها 3 عدد در هر متر طول می باشد .

اسپیسر دو شبکه  : مقاومت عالی و تحمل بار نقطه ای (تا 300 کیلوگرم ).

موارد کاربرد و میزان مصرف :  در دال های بتنی و کف های دومش مورد استفاده قرار می گیرد که این قطعه به صورت دو تکه ( نری ومادگی ) طراحی شده که قسمت مادگی یا  پایه پوشش 30 -25 میلی متری ایجاد می کند و نری آن هم در سایزهای 90 الی 150 میلی متر طراحی شده وانتخاب آنها بر اساس ضخامت سقف صورت می گیرد ومیزان استفاده از این اسپیسر 4 عدد در هر مترمربع از واحد سطح می باشد .

 

خصوصیات اجرایی و نکات :

  • فاصله‌نگهدار‌ها بايد محكم و با دوام باشند بطوري كه باعث خوردگي و نيز از بين رفتن پوشش بتني نگردند.
  • فاصله‌نگهدار‌ها بايد قبل و بعد از بتن ريزي زير بارهاي وارده تغيير شكل ندهند. فاصله‌نگهدار‌ها بايد طوري انتخاب شوند تا پيوستگي بتن را حفظ نمايند. فاصله‌نگهدار‌ها و ميلگردها بايد كاملاً در موقعيت خود تثبيت شده باشند و بتن ريزي سبب حركت آنها نگردد.
  • فاصله‌نگهدار‌هايي كه در محل كارگاه ساخته مي شوند (توسط سيمان و سنگدانه هاي مناسب) بايد با دوام و بدون تخلخل بوده و مقاومت آن در حدود مقاومت بتن احاطه كننده اطراف باشد. اين نوع فاصله‌نگهدارها پس از ساخت بايد طبق ضوابط آيين‌نامه آبا عمل آوري شوند. نسبت آب به سيمان مخلوط مورد استفاده در ساخت فاصله‌نگهدارها نبايد بيشتر از مخلوط بتن باشد. ميزان جذب آب اين فاصله‌نگهدار‌ها بايد پس از 30 دقيقه كمتر از 5/3  درصد  وزني آنها باشد.

 

  • معمولاً در هنگام ساخت فاصله‌نگهدار‌ها با مخلوط سيمان و سنگدانه مناسب، حداكثر اندازه سنگدانه بايد به مراتب كوچكتر از ضخامت پوشش روي ميلگردها باشد و توصيه مي‌شود به يك سوم ضخامت پوشش محدود گردد. در اين حالت براي دستيابي به نسبت آب به سيمان مورد نظر در بتن اصلي ميزان مصرف سيمان و آب براي تأمين رواني مناسب افزايش مي‌يابد. بكارگيري روان‌‌كننده در ساخت اين بتن يا ملات براي پرهيز از افزايش آب و سيمان توصيه مي شود.
  • در ساخت فاصله‌نگهدار‌ها گاه براي بستن لقمه به ميلگرد از سيم آرماتوربندي استفاده مي‌شود. بايد توجه داشت فاصله سر سيم در لقمه تاسطح قالب (بتن) از ميزان حداكثر پوشش مجاز تجاوز نكند.
  • فاصله‌نگهدار‌هاي پلاستيكي و يا ساخته شده از مواد ديگر، بايد طوري انتخاب شوند تا باعث نفوذ مواد مضر به داخل بتن نگردند. در مورد عملكرد فاصله‌اندازهاي پلاستيكي بعلت تفاوت زياد ضريب انبساط حرارتي آن با بتن ترديد وجود دارد.
  • فواصل فاصله‌نگهدار‌ها از هم بايد طوري باشد تا با كارايي بتن هماهنگ بوده به طوري كه بتن اطراف آنها را كاملاً فرا گيرد و پيوستگي بتن از بين نرود.
  • در كارگاه‌هاي كوچك و براي كارهاي كم‌اهميت، گاهي به جاي فاصله‌نگهدار‌ها از تكه‌سنگهاي برش‌خورده استفاده مي گردد كه اين روش توصيه نمي‌گردد، زيرا در اثر تفاوت خواص و بافت اين سنگ‌ها با سنگدانه‌هاي مورد استفاده در بتن، امكان نفوذ از اين نقاط وجود دارد.

 

 

عمر نگهداري :

در محیط سرپوشیده وبا لحاظ شرایط انبار داری و  در بسته بندي اوليهتا 24 ماه قابل استفاده ميباشد .

 

خدمات فني :

بخش فني شرکت رایحهبتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) در جهت استفاده صحيح از مواد خود ، آمادههمكاري و انجام خدمات ميباشد . برای اطلاعات بیشتر به برشور یا کاتالوگ تخصصیاسپیسرهای پلاستیکی مراجعه کنید.

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration