Spectr News Theme

پودر تخرب کننده بتن ( کتراک )

کد مطلب : 153


کتراک

پودر تخرب کننده بتن

شرح :

کتراک، آخرین پدیده حاصلاز تکنیک برتر در تهیه مواد تخریبی بدون انفجار می باشد، که با پتانسیل عظیم نهفتهدر خود و بازدهی بسیار بالا قابلیت تخریب صد درصد را خواهد داشت.

کتراک در مقایسه با سایر مواد تخریب کنندهنظیر دینامیت و باروت، از ایمنی بسیار بالاتری برای مجریان برخوردار است ضمن اینکهبه هیچ وجه آلودگی صوتی ایجاد نکرده و خطرات زیست محیطی نیز در پی نخواهد داشت.

در صورت اجرای صحیح واصولی این محصول با توجه به دمای محیط در عرض ۵ تا ۶ ساعت تخریبی مطمئن را خواهید داشت.

این ماده شیمیائی باتوجه به تکنولوژی برتری که در ساخت آن به کار رفته و با کاربردی مطمئن و ساده،انتخاب مناسبی برای موارد کاربردی ذیل می باشد:

استحصال زمین جهت تامین مصالح موردنیاز پروژه های ساخت موج شکن، اسکله، راه سازی و غیره

تخریب بتن مسلح و غیر مسلح.

استخراج سنگ از معادن (گرانیت ،تراورتن ،کرومیت و ) و باطله برداری.

پاکسازی محوطه جهت ایجاد کانال ، جادهو تونل.

تخریب سازه های بتنی باقی مانده مانندپایه شمعها ، سکوی تاور و غیره

 

 

 

روش اختلاط :

برای مخلوط کردن، اصولااستفاده از لوازم مکانیکی بهتر است، ولی توسط مخلوط کن دستی یا با دست نیز می تواناین عمل را انجام داد. سطلی که جهت مخلوط کردن به کار می رود، بهتر است پلاستیکیباشد. آب مصرفی باید تمیز بوده و از هرگونه مواد زائد شیمیائی عاری گردد تا موجبکاهش فعالیت کتراک نگردد . با توجه به اینکه ماده کتراک در هر فصل فقطمتناسب با هوای آن فصل می باشد، حرارت آب با توجه به دمای محیط می بایست در ماده کتراکزمستانی ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد و مناسب ترین مقدارآب برای افزودن به ۵کیلوگرم کتراک تابستانی ۱/۳لیترو در ماده کتراک زمستانی ۱/۵لیتر می باشد.

چنانچه آب مصرفی برایدرست کردن ملات به حداقل برسد ، قدرت انبساطی کتراک زیادتر و بر عکس با زیاد شدنآب مصرفی از حد لازم توان انبساطی آن کمتر می گردد . لذا باید به درصد آب جهتمخلوط کردن توجه نمود .

بدلیل آنکه ممکن است کتراکدر مجاورت هوا توان شیمیائی خود را ازدست بدهد ، بنابراین بهتر است در آخرین مرحلهدر کیسه را باز نمود و فورا با آب مخلوط و ملات حاصله را آنقدر بهم زد تا مخلوطیکاملا همگن و غلیظ بوجود آید .

جهت مخلوط کردن در دمایصفر تا ۱۸ درجه سانتیگراداز آب بین ۲۵ تا ۳۰ درجه و در دمای ۱۸ درجه به بالا از آب معمولی و سردباید استفاده نمود.

 

 

 روش مصرف :

 

آنچه باید در مرحله اولمورد توجه خاص قرار گیرد ، شناخت قرار گرفتن موقعیت سنگ یا بتن است . باید توجهداشت که موقعیت سنگ یا بتن در نحوه چال زدن و تعداد مورد نیاز چال و فاصله آنها ازیکدیگر تاثیر بسزایی خواهد داشت. روش استفاده از ماده شیمیائی کتراک با توجه بهآزاد بودن بتن یا سنگ یا مدفون بودن در خاک و همچنین مسلح بودن بتن به شرح زیر است:

 

 

الف حفر چال درسنگ یا بتن مسلح ایستاده و آزاد :

۱-فاصله چالها نسبت بهیکدیگر باید منظم و به یک اندازه باشد .

۲-برای حفر چال می توان ازدریل برقی یا کمپرسور با مته استفاده کرد .

۳-شماره مته ای که برایچال زدن به کار می رود بهتر است بین ۴۰ تا ۵۰میلیمتر باشد.

۴-هرچه قطر چالها بیشترباشد ، قدرت تخریب بالاتر خواهد رفت.

۵-چالها می بایست در دوجهت موازی هم و در یک امتداد باشند و عمودی ایجاد گردند.

۶-درصورت محدودیت در طولمته میتوان تخریب را در چند مرحله انجام داد.

۷-فاصله اولین چال نزدیکبه لبه سنگ یا بتن حداکثر ۱۵الی ۲۵ سانتیمتر باشد.

۸-چالهای حفاری شده بهیکدیگر راه نداشته و عاری از هرگونه مواد زائد باشند و درون آنها تمیز و به دور ازرطوبت نگهداری شود.

۹-برای تخریب کامل عمقچالها بین ۷۰٪ تا ۸۰٪ارتفاع سنگ یا بتن انتخاب شوند.

۱۰- بهترینفاصله برای سوراخ کاری در مواردی که از مته با قطر ۴۰ میلیمتر استفاده می شود ۳۰-۲۵ سانتیمتر می باشد.

 لازم به ذکر است در جایی که نیاز بهقواره بندی سنگ باشد مثل استخراج سنگ در معادن، می توان برای جهت دادن به ترکها وکنترل آنها از گوه های چوبی استفاده نمود. این گوه ها بهتر است از چوب محکمی تهیهشود تا بعد از مسدود نمودن درب سوراخها توسط گوه و فرود آوردن ضربات پتک به آنهاخرد نشوند.

لازم است گوه ها را دریک راستا قرار داد و پس از پایان پیشرفت ترکها و توقف تخریب دوباره آنها را کوبیدتا سنگ شکسته شود

توجه داشته باشید کهحتما یک ساعت قبل از شروع کار ، گوه ها را کاملا در آب قرار دهید تا خیس شود.

 

 

ب حفر چال در سنگ یا بتن نهفته:

کلیه نکاتی که برای چالزدن در سنگ یا بتن آزاد در نظر می گیریم ، در این حالت نیز صادق است ، با اینتفاوت که در سنگ یا بتن نهفته کلیه چالها باید با زاویه ۳۰ درجه نسبت به وضع سنگ حفر شوند. در این حالتنیروی حاصله از انبساط حجم تولید شده به دو مولفه افقی و قائم تجزیه می شود و تنهامولفه قائم توانائی حرکت دادن و جا به جا کردن سنگ یا بتن را به سمت بالا دارا میباشد . پس از برداشتن یک قطعه از سنگ یا بتن می توان قسمت دیگر را به همین ترتیبتخریب و یا آنکه از وجه آزاد سنگ با استفاده از چالهای عمودی به عمل تخریب ادامهداد.

ج حفر چال در بتن مسلح:

کلیه نکات ذکر شده درقسمتهای قبل در اینجا نیز مد نظر است ، اما باید توجه داشت که به دلیل وجودآرماتورها و پیوستگی آنها با بتن بهتر است فواصل چالها را کمتر انتخاب نمود تاتخریب آسان تر صورت گیرد . پس از ترک خوردن و ایجاد شکاف با اعمال ضربه می توانبتن را به راحتی از شبکه آرماتورها جدا نمود و میلگرد ها را سالم از داخل بتن خارجساخت.

توجه ۱: زمان عملکرد کتراک بستگی کامل به دمایمحیط دارد و هرچه دمای محیط بالاتر باشد عکس العمل سریعتر انجام می شود.

توجه ۲ : بهتر است در تمامی موارد روی چالها یپر شده را پوشانید ،تا از تابش مستقیم خورشید و ریزش باران به درون چالها جلوگیریبه عمل ٱید.

توجه ۳ : ملات کتراک باید در عرض ۵ تا ۱۰ دقیقه در چال های کاملا پاک و تمیز و عاری ازرطوبت ریخته شود

 

 

 

مشخصات فنی (فیزیکی وشیمیایی )

حالت فیزیکی: پودر

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص ton/m³ ۱/۴

قابلیت انحلال: محلول درآب

مدت و شرایط نگهداری : کتراکباید در محل خشک و خنک دور از یخبندان و تابش طولانی نور خورشید نگهداری شود.

 

 

موارد ایمنی

۱-از تماس مستقیم دست وچشمها با مواد خودداری فرمائید.

۲-از نگاه کردن مستقیم بهسوراخها ی پر شده از ملات کتراک خودداری فرمائید.

۳-در موقع مخلوط کردن وآماده سازی ملات کتراک تا پایان ریختن آن در چالها ، استفاده از دستکش لاستیکی وعینک ایمنی الزامی است.

۴-نظر به اینکه کتراکدارای خاصیت قلیائی بالائی است و Ph آننزدیک به ۱۳ می باشد ، لذا درصورت آلودگی پوست یا چشم ، آنها را فورا با آب سرد بشوئید.

۵-در صورت آلوده شدن پوستیا چشم به وسیله مواد پس از شستشوبا آب سرد حتما به پزشک مراجعه فرمائید .

 

بسته بندی

کتراک در کیسه های سهلایه با وزن خالص ۲۵کیلوگرم آماده عرضه به بازار می باشد

هرگونه تغییر در بستهبندی به درخواست مشتری قابل بررسی و اجرا می باشد

 

or
or
A password will be send on your post
Registration